Nadpis
[CNW:Counter]

Zde toho zatím mnoho nenajdete, protože se přiznám, že doposud přesně nevím, co vlastně bude tato sekce obsahovat. Určitě různé zajímavé materiály, které vám mohou pomoci v orientaci v životě našich předků - co všechno to bude, teprve uvidím.

Kalendář z 2. pol. 17. století

Nimo (Martin Novotný) mi dovolil, abych na své stránky umístila naskenovaný kalendář z modlitební knížky Nebeklíč, jeho staré rodinné památky. Jedná se o knihu zřejmě z 2. poloviny 17. století a začíná právě tímto kalendářem, který je jistě pro genealogy velmi zajímavou záležitostí.

Rozhodla jsem se pro formu obvyklou na mých stránkách - tj. obrázky, které se vám po kliknutí otevřou v novém okně jako velký obrázek. A pod tím kalendář v textové podobě. Po kliknutí na název měsíce se dostanete na textovou podobu daného měsíce níže na stránce.

Leden:

1 A Nowé Léto. Ewrozyny P. zanechala swého ženicha, žiwa byla 38 lét neznámá.
2 b Makárya Paustew. syrowé biliny gjdal.
3 c Genoweffy swětské pan. vmřela w Pařjži.
4 d Angely kagjcý wdowy. Ab. Ržád. S- Kláry.
5 e Simeona, stál 70 lét na gednom slaupě.
6 f Swatých třích králů
7 g Lucyna kněze muč.
8 A Erharda B. 453. Geduly Geptissky.
9 b Juliína Bazylissi manžel. pan. a muč.
10 c Pawla paust. žiw byl 100 lét na paussti.
11 d Theodozya paustew. a opata.
12 e Arkádya muč. byl po audech rozsekán.
13 f Hylárya bisk. byl od kacýřl do bjdy wyhn.
14 g Sstriastného kněze a mučedlnjka.
15 A Jána Kalabity.
16 b Bernarda s 4 tow. Ržád. kon. S. Frant.
17 c Antoně paust. žiw byl 87 let na paussti
18 d Pryssky p. byla rozmr. mučena a roztr.
19 e Marye a Marty manželů, hrozně zmuč.
20 f Fabiána a Sebestyána. Muč.
21 g Anežky pan. byla stiatá a spálená. Medárda paust. od 2 mordýřů zabit.
22 A Wincencya, byl na střepjch wálen a stiat.
23 b Emerenc. Zasnaubenj P. Marye Jozefowi. Jana almužnjka patryarchy w Alexandryi.
24 c Tymothea Včedl. s. Pawla, kamenowán.
25 d Onrácenj sw. Pawla.
26 e Polikarpa Včedl. s. Jána, byl za žiwa spál.
27 f Jána zlatovstyho bisk.
28 A Karla welkýho cýs. řjmsk.
29 b Walerya, od s. Petra do Tryeru poslán.
30 c Martyny panny. byla háky trhaná bič.
31 d Lidmily wdowy Marcely Geptissky.

Únor:

1 d Jgnácya b. Efremya ze Sýrye
2 e Hromnic, neb Očiosstwánj Panny Marye
3 f Blažege b. byl haky roztrhán
4 g Ondřege Korsyna b. Ržeh. karmel.
5 A Háty panny byla na žiwém vhlj wálená.
6 b Doroty panny byla mučená a stiatá
7 c Rycharda král Englick. Romualda paust.
8 d Marýna mnicha
9 e Apoleny p po wytlučenj zubů vpálená.
10 f Sskolastyky gept. sestry s. Benedykta
11 g Dezydery b. w bjdě hrozně zamord.
12 A Marrynyána paust. trpěl těžké pokussenj.
13 b Jordána generála Ržád. kazatel.
14 c Walentina b. vbičowán a stiat.
15 d Wyzdwjženj s. Anotnjna z Padue.
16 e Juliány panny w kotli wařená.
17 f Onezyma sw. Pawla Včel.
18 g Symeona, byl přjtel Krysta.
19 A Konráda Ržádu s. Frantisska
20 b Ewcherya b. byl do bjdy wyhnán.
21 c Agata pap. swé zbožj chudým rozdal.
22 d Stolowánj s. Petra. Damiána bisk. Markety z Kertony
23 e Markety z Kertony
24 f Matěge aposst. byl stiat.
25 g Nycefora vpečen, a na kusy rozsekán.
26 A Porfirya, sswec, paust. a bisk.
27 b Juliána muč. magjc podagra byl na poprawu nessen, biči zedrán a za žiwa vpálen.
28 c Lupicýna a Romána bratři a paustew.
W přestupném roku má ten měsýc 29, a swatého Matěge připadá 25. února.

Březen:

1 d Ssweberta b. mnoho pohanů obrátil.
2 e Symplicya p. Gilgjho s. Frantisska Vč.
3 f Kunegundy cýsařovny panny.
4 g Kazymýra syna král.
5 A Adryána muč. Lwům předhozen a stiat.
6 b Kolety panny Ržádu s. Kláry.
7 c Tomásse Aquinsk. Včit. angel.
8 d Rozy z Witerbo panny.
9 e Crhy a Strachoty b. a aposst. morawsk.
10 f Cžtyrydceti MM.
11 g Wirgilia b. newinně w lese zamordowán.
12 A Ržehoře welikého pap.
13 b Eufrazye cýsař. geptissky w Egyptě.
14 c Mathyldy králowny.
15 d Longjna rytjře, od židů stiat.
16 e Heryberta arcybiskupa.
17 f Gerturdy hraběcý p. abatysse.
18 g Leonarda krále w Brytányi.
19 A Jozefa ženicha Marye, pěstauna Krysta.
20 b Joáchyma, otce Panny Marye.
Prwnj plný Měsýc po tomto dni přinássj Welikonoc.
21 c Benedykta opata.
22 d Kateřiny geptissky, dcery s. Brygidy.
23 e Wyktorýna hegtmana zemského
24 f Gabryele archangela.
25 g Zwěstowánj Panny Marye.
26 A Ludgera b. celau franckau kraginu obrát.
27 b Ananyásse kněze, do ohniwé pece whozen.
28 c Guntráma krále franck.
29 d Jonásse muč. na dwa kusy roztrhán
30 e Quirýna rytjře, ruce a gazyk vřezán.
31 f Benyámjna muč. byl rozth. a na rožen dán.

Duben:

1 e Hugona bisk. zanechal biskupstwj, zůstal paustewnjkem.
2 A Frantisska z Pauly.
3 b Nyceta op. často do wězenj dán.
4 c Yzydora b. we Sspaňheljch.
5 d Wincencya Ržád. kaz. postil se každodenně.
6 e Marcelina m. byl zasskrcen.
7 f Firmiána mnjcha.
8 g Edezya, byl vtopen.
9 A Marye Kleofássowé maž. Bratr s. Joz.
10 b Makárya paustew.
11 c Lwa papeže 47 papeže.
12 d Julia pap. ochrance Cýrkwe.
13 e Hemenegilda král. syna.
14 f Waleryána s. Cecylie ženich. muč.
15 g Lidwiny panny.
16 A Turybia opat.
17 b Sstěpána op. zaklád. Ržád. cyster.
18 c Elewtherya b. muč.
19 d Wernera pachlete muč.
20 e Anežky panny Ržád. kazat.
21 f Anzelma bisk. w Kantenburku.
22 g Theodora mnjcha a paust.
23 A Wogtěcha bisk. a muč. patr. cžesk.
24 b Giřjho rytjře w pánwi smažen a stiat.
25 c Marka evangel. skrze trnj wláčen.
26 d Marcelina pap. muč.
27 e Anastázya papeže.
28 f Witalisse a Walesye manželů.
29 g Petra z Maylandu od kacýřů proboden.
30 A Kateřiny Senenské, w domě swém klássternj život wedla, gj se Krystus často zgewil.

Květen:

1 b Filipa a Jakuba aposstolů.
2 c Athanázya b. od kacyřů pronasledowán.
3 d Nalezenj sw. Kříže, stalo se léta 326.
4 e Monyky, matky sw. Augustýna.
5 f Pia pátýho papeže.
6 g Jána ewangel. w olegi smažen.
7 A Stanislawa b. byl v oltáře proboden.
8 b Zgewenj sw. Michala.
9 c Ržehoře Nazyánského b.
10 d Gordyána saudce.
11 e Gandolfa.
12 f Pankrácya.
13 g Serwácya bisk.
14 A Pachomya paustewnjka.
15 b Dympny král. dcery, od otce stiatá.
16 c Jána Nepomuckého patrona cžeského
17 d Passkála Baylona Ržád s. Frantisska.
18 e Felixa kapucýna.
19 f Celestýna paustewnjka.
20 g Bernardýna Ržád. s. Frantisska.
21 A Konsstantýna welikýho.
22 b Julie služebný děw. od swého pána vkřiž.
23 c Dezyderya Wjdenskýho, byl vkamenován.
24 d Serwula, byl wřelým olegem polit.
25 e Vrbana papeže, byl stiat.
26 f Filipa Nerya.
27 g Jána 55. papeže.
28 A Germána bisk.
29 b Maximina bisk. mnoho od kacýřů trpěl.
30 c Bazylia a Emiliána manžel.
31 d Petronely, s. Petra dcery.

Červen:

1 e Symeona mnjcha paut.
2 f Erazma bisk.
3 g Klotyldy králowny franck.
4 A Optáta b. bránil Cýrkew proti kacýřům.
5 b Bonyfácya arcybiskupa.
6 c Norberta bisk.
7 d Roberta opata Ržád. cystercyen.
8 e Medarda bisk.
9 f Felicyána, za ruce y nohy k trámu přibit.
10 g Markety králowny ssotské.
11 A Barnabasse ap. žiwý spálen.
12 b Onufrya kagjcýho paustewnjka.
13 c Antonjna z Pádue, mnohé zázraky činil.
14 d Bazylia Včitele Cýrkwe.
15 e Wjta muč. w olegy wařen.
16 f Ludgardy geptissky, za obrácenj hřjssnjků 14 lét se postila.
17 g Adolfa bisk.
18 A Marcela a Marceliána bratrů.
19 b Gerwázya a Protázya bratrů.
20 c Sylwerya paop. do bjdy wyhnán.
21 d Albána w Mohuči stiat.
22 e Erharda op. b. Salcburgského.
23 f Edeltrudy králowny.
24 g Narozenj s. Jána Křtjtele.
25 A Adalberta syna král.
26 b Jána a Pawla bratrů MM.
27 c Ladislawa krále Vherského.
28 d Půst. Jrenea bisk.
29 e Petra a Pawla aposstolů.
30 f Lucýny řjmské matrony, slaužila mučedlnjkům a chudým.

Červenec:

1 g Thebalda, ssel na pausst.
2 A Nawsstiwenj Panny Marye.
3 b Heliodora, ssel na pausst.
4 c Prokopa opata, patr. cžesk.
5 d Zoe matrony, dýmem vdussená.
6 e Goara.
7 f Edelburky panny král.
8 g Kyliána b.
9 A Cyryla, za žiwa odřen.
10 b Hydulfa zanechal b. ssel na paussť.
11 c Amelberty wdowy klásst. panny.
12 d Gualberta op.
13 e Anakleta pap. a. muč.
14 f Bonawentury kardyn.
15 g Gindřicha řjmského cýsaře.
16 A Fausta m. na křjži přibitý, pět dni žiw byl.
17 b Alerya paust.
18 c Frydrycha b. w Vtrechtu proboden že neřády cýsaře trestal.
19 d Arfenya ssel na paussť.
20 e Markety p. zbičowaná a stiatá.
21 f Algobasta bisk.
22 g Mářj-Magd. žiwa byla 33 lét na paussti.
23 A Apolinárysse bisk.
24 b Krystýny panny dlauho a hrozně trápená.
25 c Jakuba aposstola byl stiat.
26 d Anny matky P. Marye.
27 e Pantaleona muč. pálen a stiat.
28 f Samsona mnjcha b. a paust.
29 g Marty hospodině Krystowé, geptissky.
30 A Olawa krále, byl korunowán, vkřižowán gako Krystus.
31 b Jgnácya z Lojoly.

Srpen:

1 c Petra w olowách
2 d Sstěpána p. a muč. odpust. Porchunkule.
3 e Nalezenj sw. Sstěpána stal 415.
4 f Dominika zaklád. Ržád. sw. růžence.
5 g Panny Marye sněžné.
6 A Proměněnj p. Krysta. na hoře Tábor.
7 b Kajetána zakládatele Ržádu.
8 c Cyryaka, wřelau smůlau polit, a stiat.
9 d Romána, byl bit a stiat.
10 e Wawřince muč. byl na rossti pečen.
11 f Zuzanny cýsařowny panny.
12 g Kláry vrozené p. tuhý život wedla.
13 A Kassyána, ssidlem proboden.
14 b Půst. Ewzebia kněze, vmřel we wězenj.
15 c Na nebe wzetj Panny Marye.
16 d Rocha, byl hrabě a pautnjk.
17 e Kláry z Falkenburku, klaryssy.
18 f Heleny cýsařowny, sw. Křjž nalezla.
19 g Ludwjka b. král. syna, Ržád. sw. Frant.
20 A Bernarda op.
21 b Cyryaky wdowy, vdicemi zmrskaná.
22 c Symforyána, byl gat, bit a stiat.
23 d Zachea od Krysta na wjru obrácen.
24 e Bartoloměge aposstola, byl odřen a stiat.
25 f Ludwjka krále franck. tělo swé trýznil.
26 g Wiktorya, hrozně zamordowán.
27 A Cesárea b. trpěl mnohé pronasledowanj.
28 b

Augustýna b. včitele cýrkwe.

29 c Stětj sw. Jána Sabiny Ržímanky muč.
30 d Rozy p. w domě otce klássterně žiwa byla.
31 e Paulina h. Tryerského, do bjdy wyhnán.

Září:

W prwnj neděli tohoto měsýce gest swátek swatých angelů strážců
1 f Gilgjho opata paust. rodu králow.
2 g Justa bisk. w Londonu, vtekl na paussť.
3 A Remikla, zanechal bisk. stawěl 2 klásstery.
4 b Rozálye p. žiwa byla neznámě na paussti.
5 c Wyktorya b. paust. tři dni za nohy oběss.
6 d Onezyfora b. od konj až do smrti wláčen.
7 e Reginy p. metlami mrskaná a háky trhaná.
8 f Narozenj Panny Marye salwj se od roku 819.
9 g Andowera b. byl mnoho lét slepý.
10 A Mikulásse z Tolentinu Ržád. s. August.
11 b Theodory panny, činila pokánj.
12 c Nycera král. syna.
13 d Martina b. koljnsk. a tryersk.
14 e Powýssenj sw. Kříže.
15 f Nykomeda olow. kulkami vtlučen.
16 g Lidmily muč. patr. cžesk. byla zasskrcen.
17 A Wtlačenj rán Krystowých sw. Frant.
18 b Tomásse z Wyllanowa b. a almužnjka.
19 c Januárya b. mučen a stiat.
20 d Ewstachya, w ohnjwým olowu pečen.
21 e Mataušše aposstola a ewangelist.
22 f Maurycya wogenského neywyšssjho, byl s 6666 wogáky pro wjru stiat.
23 g Lina, druhýho papeže a muč.
24 A Gerarda paust. b. kamenowán a stiat.
25 b Kleofásse Včedl. Kryst.
26 c Cypryána a Justýna.
27 d Kozmy a Damyána muč.
28 e Wáclawa knjžete, od bratra proboden.
29 f Michala archangela.
30 g Jaroljma kardynála paustew.

Říjen:

1 A Remigia bisk. celau franckau zem obrátil.
2 b Leodegárya bisk. stiat byl.
3 c Marima bisk. z wěže dolu zhozen.
4 d Františška Seraf. Ržádu zaklád.
5 e Palmácya.
6 f Brunona zaklád. Ržád.
7 g Justýna z rodu král.
8 A Brygidy wdowy.
9 b Diwisse bisk. byl pečen a stiat.
10 c Gereona a geho towaryssů m.
11 d Proba, byl dlauho w wězenj.
12 e Maxmiliána b. mnohé lidi obrátil.
13 f Daniele Ržádu sw. Františška.
14 g Burgharda, ssel na paussť.
15 A Terezye panny ržád. karmel.
16 b Hawla opata přikr. žiwota.
17 c Edwarda krále.
18 d Lukásse ewang. S. Pawla towar.
19 e Petra z Alkantáry.
20 f Wendeljna, král. syna.
21 g Worssily s 11000 pannami.
22 A Sewera, skrze holuba za bisk. wyhlássen.
23 b Sewerýna b. koljnsk.
24 c Magjorya bisk. a paust.
25 d Krysspjna a Krysspjnyána.
26 e Ewarysta ssestýho pap. a muč.
27 f Ywana doktora.
28 g Ssymona a Judy aposst. muč.
29 A Narcyssa bisk. geruzalem.
30 b Theonesta bisk. obracel kacýře.
31 c Půst. Woldřicha bisk.

Listopad:

1 d Wssech swatých.
2 e Památka wěrných dussiček.
3 f Huberta knjžete.
4 g Karla Boromea.
5 A Zacharyásse, otce sw. Jána.
6 b Linharta opata a wyznáw.
7 c Engelberta b. newinně proboden.
8 d Bohuslawa bisk.
9 e Theodora Wogáka, žiwý spálen.
10 f Tyberya, do ohniwé pece whozen.
11 g Martina bisk. a wogáka.
12 A Martina papeže a muč.
13 b Dydáka layka Ržádu s. Frantisska.
14 c Serapiona, z wrchu dolu zhozen.
15 d Leopolda hraběte w Rakausých.
16 e Edmunda bisk.
17 f Gertrudy hraběnky, abatysse.
18 g Martina bisk.
19 A Mechtyldy p. sw. Getrudy sestry.
20 b Edmunda, z rodu král.
21 c Obětowánj P. Marye.
22 d Cecylie po stětj hlawa tři dny žiwa byla.
23 e Kljmenta čtwrtýho papeže.
24 f Chrysogona, ležel 2 léta w moři vtopen.
25 g Kateřiny panny, byla stiatá.
26 A Konráda, stawěl kostely a klásstery, a chudým hospodu dáwal.
27 b Jakuba z Persye, ruce y nohy zvtjnaný.
28 c Barláma a Jozafata král.
29 d Saturnjna, žjly mu z těla trhali.
30 e Ondřege aposst. vkřižowán.

Prosinec:

1 f Eligia zlatnjka a biskupa.
2 g Bibiány p. olowěnými kulkami zabitá.
3 A Frantisska Xawerya, Jndyánského aposst.
4 b Barbory p. byla smolnicý pálená.
5 c Sabby op. w geskyni vkryt byl.
6 d Mikulásse biskupa.
7 e Ambrože biskupa.
8 f Početj Panny Marie.
9 g Leokádye p. vmřela w těžkém wězenj.
10 A Eulálie panny.
11 b Daniele mnjcha, 60 lét na slaupě stál.
12 c Ewstracya, žiwý spálen.
13 d Lucye p. skrze krk probodená.
14 e Nykázya bisk. s celým městem mučen.
15 f Krystýny děwečky.
16 g Adelhegty cýsařowny.
17 A Lazara biskupa, vyl vbičován a stiat.
18 b Gracyána prwnjho bisk. w Tyronu.
19 c Adjuta mnjcha, byl na paussti, pak opat.
20 d Krystyána bisk.
21 e Tomásse aposstola.
22 f Flawiána hegtmana.
23 g Dagoberta krále franckého.
24 A Půst. Adama a Ewy. Jrmira krále.
25 b Narozenj Krysta pána.
26 c Sstěpána arcymučedlnjka, vkamenován.
27 d Jána ewangel.
28 e Mladátek, gichž bylo třináct tisýc zabito.
29 f Tomásse Kantuárského bisk.
30 g Sabyna biskupa.
31 A Sylwestra papeže.