Nadpis


Zpět

Matrika oddaných 1781, obec Dolní Cerekev, farní úřad Dolní Cerekev

Tento záznam je záznamem sňatku mého předka, Karla Musila, s Annou Vítkovou. Je uveden v matrice oddaných č. 6335, která je uložena ve fondu E67 v MZA Brno.

Jedná se o záznam, který je psaný velmi pěknou (a velmi dobře čitelnou) latinkou, proto by s ním většina badatelů neměla mít problém. Samozřejmě i latinka 18. století má svoje specifika, která ji odlišují od dnes používaného písma, proto se může stát, že některé znaky nebudou zcela jasné. Přepisuji záznam jak v původní podobě, tak v podobě, jak by asi vypadal v současné řeči. Např. "h" (jak toto písmeno vypadá) ve slově Musil je pomocným písmenem pro zápis tohoto příjmení - je možné se s ním setkat i v jiných případech.

Chybí zde uvedení měsíce, ve kterém oddavky proběhly, díky ostatním záznamům ale vím, že se jednalo o listopad.

Přepis:

1781
Dies Copulans Sponsi Testes Religio Locus No.
7. Antonius
Mategka
Parochus
Muhsil Carolus hones
tus sponsus lanio, fi
lius Francisci Muhsil
lanionis Terto Czerequi
cio et honesta sponsa
Anna filia + Mathue
Wittek ex Militschow
subditi Richnovienses
Laurentius
Kötz et Maria
Magdalena Mu
hsilowa
abo Czerequi
cio
cat. Terto Czere
quicio
21
             
1781
Den Oddávající          
7. Antonín
Matějka
farář
Musil Karel pocti-
vý ženich řezník, syn
Františka Musila
řezníka z Dolní Cerek
ve a poctivé nevěsty
Anny dcery + Matouše
Vítka z Milíčova
poddaní k Rychnovu
Vavřinec
Kötz a Marie
Magdalena Mu-
silová
z Cerek
ve
katolíci Dolní Cere-
kev
21