Nadpis


Zpět

Křinec

Před válkou 30letou stál v Křinci dvůr náležející p. Mat. Vineckému, který pak dokonale spálen byl. Vrchnost na místě tom několik chalup postaviti dala a ke každé několik kop polí přidala. Ostatek ku panskému dvoru připojila. Nyní na tom místě stojí č. 16, 20, 21, 22, 23, 32. (Stará kniha pozem.)

R. 1654 seděli tu:

 
měl
  kor. polí potahů krav jalovic
Václav Eberth 70 2 2 2
Mart. Sádlo (řezník) 40 -- 2 1
Václ. Šmelhauz 18 -- 4 2
Jiří Jeřábek (kovář) 6 -- 1 --
Jiří Kalivoda 9 -- 2 4
Jan Sojka 10 -- 2 1
Jan Hron 3 -- 2 3
Matouš Dornych 10 -- 3 3
Jan Chmel 6 -- 3 3
Matěj Volavka 10 -- 2 2
Jiří Štědřík 12 -- 2 2
Šimon Mikulášek 12 -- 2 3
Matěj Řezal 6 -- 2 3
Šťastný Šmelhauz 12 -- 2 2
Tob. Poltšnicer 6 -- 1 --
Jan Malek 10 -- 2 2

Gruty rozbořené: Maudrovský 60 korců, Semanovský 60, Zámečníkův 6, Kronův 6, Klenův 6, Procházkův 3. Role těchto přivtěleny ku dvoru (Arch. zem.)

Na místech pustých dala vrchnost postaviti chaloupky, k nimž přidala něco málo polí a darovala je pod plat osadníkům, ponejvíce z panství Lomnického a Vrchlabského přišlým.

Kostel zdejší byl farní již ve 14. století. 1357 ustanoven zde farářem klerik Rapota; po něm 1378 kněz Matěj, oltářník při kostele pražském. 1389 kněz Moric. Po smrti jeho 1398 dosazen sem ku presentaci Jana z Křince, řečeného z Valečova, kněž Ondřej z Bosny. Když 1418 zemřel, kněz Jan z Hořic (Knihy konfir.)
Ve stoletích 15. a 16. byli tu kněží zajisté pod obojí. Když po bitvě bělohorské musili fary své opustiti, osiřely tyto, neboť katolických kněží nebylo. Fara křinecká přidělena k Bošínu. Později tu obstarávali bohoslužbu dominikáni nymburští.
Teprv r. 1728 ustanoven tu administratorem kněz Ondřej Janda. Strany příjmů svých podal 1749 přiznávací list, dle něhož patřily ke kolatuře osady Zábdrovice, Mečiř, Bošín, Nové Zámky.
Orných polí bylo při faře 60 korců, štěpnice a vinice 1 věrtel, luk za 4 fůry sena a 2 otavy. Polí se osívalo jen 4 korce, ostatek byl pronajat. Mimo to bylo při kostele 6 korců zádušních pozemků.
Při záduší filial. kostela bošínského bylo tehdy polí orných 74 korce 1 věrt. Užívali jich lidé na 3tí mandel a odvedli t.r. žita 22 mandele, ječmene 14 man., ovsa 14 mandel.
Desátku a štoly t.r. dostal administrator na hotovosti 12 zl. 58 kr. 3 d., pšenice na zrně 1 strych, žita 25 strych 2 čtverce, ječmene 21 strych, ovsa 21 strych.
Z jiných příjmů 7 zl. 25 kr. Koledy při vánocích 15 zl. Od kopulací, kterých každoročně něco málo se vynachází, 23 zl. Od křtů po 24 neb 30 kr. 25 zl. Od funusů po 1 zl. 15 kr., neb 1 zl. 30 kr., neb po 2 zl. (též mnoho darmo, neb se tu lidé chudobní vynacházejí) 36 zl. Od vrchnosti 50 zl. a piva 60 sudů (Arch. zem.)
Po Jandovi dosazen byl na zdejší faru 1758 kněž Václ. Högler a po něm Jan Damaška. Když tento po zději odešel na faru do Lanova, ustanoven sem 1781 darářem Jan Haaber. Po smrti jeho působil zde farář Fr. Prükner a od r. 1836 farář Jos. Neumann (Farní arch. křin.)

Bývalí hospodáři:

Č. 12. 1638 náležel grunt Jiřímu Jeřábkovi. 1659 připsán jeho synu Šťastnému Jeřábkovi. 1664 dosazen byl vrchností do gruntu, při němž dílna kovářská byla, Eliáš Meisner za 150 kop. Od něho ujal chal. se 2 kop. záhonů a kovárnou Jeremiáš Erben, zeť, r. 1693. Po 3 letech prodal živnost Jiřímu Pokornému. Po smrti jeho 1707 ujal ji Jan Vonka za 242 zl. 1719 přiženil se ku vdově po něm Václ. Stačovský. 1735 dal kovárnu s chalupou pastor. synu Janu Vonkovi. 1769 připsána byla synu jeho Janu. Od něho koupil kovárnu Václav Hamz 1805. Po pěti letech postoupil ji dceři Marii, provdané za Václ. Zvěřinu.

Č. 13. Kolem r. 1660 měl chalupu Jiří Jeřábek. Od něho koupil ji 1678 Jan Šimáček za 120 kop. 1712 postoupila ji vdova synu Janovi. Od něho koupil 1759 chalupu Pavel Měkota za 230 zl. Od Měkoty 1795 Václav Kurzveil za 1600 zl. Po roce ji prodal Frant. Tuzarovi. 1803 připsána byla Václavu Hamzovi. 1804 Frant. Záhorníkovi za 4300 zl. 1814 koupil chalupu Jos. Kreibich. 1815 Václ. Erben.

Č. 14. 1638 seděl na gruntě Jiří Kalivoda. 1664 z poručení vrchnosti byla část gruntu oddělena, na ní chaloupka postavena a postoupena pan. kočímu Tobiáši Vonkovi z panství Vrchlabského. 1691 ujal chalupu syn Tob. Vonka za 79 kop. 1726 postoupil ji zeti Václ. Šmelhauzovi. 1769 dostala se synu Janovi. 1780 přiženil se ku vdově po Šmelhauzovi Petr Koucký. 1788 postoupil chal. pastornímu synu Šmelhauzovi. Tento 1831 synu Hynkovi za 600 zl.

Č. 15. 1760 Frant Svoboda koupil hoření hospodu se 6 korci polí za 1200 zl. Mimo to byl povinen platiti ročně 45 zl. činže, z každého sudu piva 15 kr. jako "zapfengeld", odváděti "fleischkreuzer", poplatek z tabáku a musik. impost. 1787 ujal hospodu Svobodův zeť, Frant. Sádlo. 1811 dal ji synu Františkovi za 3000 zl.

Č. 16. 1652 prodala vrchnost dvorec řečený Šmelhauzovský, jejž od paní Kateřiny, vdovy po neb. Matějovi Vineckém z Grünvaldu, někdy toho panství hejtmana, koupila, Janu Saskovi za 100 kop. 1653 byl dvorec vypálen. Vdova po Saskovi provdala se za Jak. Duchka. Tento 1680 prodal usedlost Jiřímu Rajlovi, sládku na panství Lomnickém. Od něho koupil ji 1689 Václ. Bajtler. 1721 koupil chal. Kar. Saska za 250 zl. 1759 nastoupil syn Ambrož. Ku vdově po něm přiženil se 1777 Frant. Sádlo a připsati dal chal. 1794 synu Václ. Saskovi. 1825 ujal ji syn po něm Václ. Saska za 2000 zl.

Č. 17. 1667 koupil chal. Václav Balcar za 77 kop. 1684 prodal ji Jak. Kordačovi. Po smrti jeho byla 1693 připsána Samueli Košťálovi. 1702 koupil chal. David Šimáček za 103 kopy. 1715 Pavel Košvanec, který 1759 dal ji synu Janovi. Po smrti jeho 1789 ujal chalupu syn Matěj. 1824 Matějův syn Frant. Košvanec za 400 zl.

Č. 20. 1658 prodala vrchnost chaloupku na místě "Vineckém" nově postavenou se 2 kopama záhonů Martinovi Vojtíškovi z panství Lomnického. Od něho ujal ji syn Václav 1683. 1691 koupil chal. Jan Procházka za 120 k. míš. 1714 prodána byla chal. Jiřímu Kořínkovi, když Procházka se ženou a synem utekl. 1730 koupil ji Jan Klinger za 109 zl. Po smrti jeho dostala se 1745 synu Janovi. 1765 koupil chal. Jan Dvořák. Po jeho smrti 1802 ujal ji syn František. 1824 syn Jan za 559 zl.

Č. 21. 1658 koupil Václ. Kolenec z panství Lomnického chaloupku se 2 kopami rolí, kterou vrchnost na pustém místě "Vineckém" postaviti dala za 80 kop. 1684 prodal ji Vítu Suchánkovi. Vdova po něm pojala 1702 za manžela Petra Turka, a když zemřel 1728 Frant. Fleišera. Po 8 letech ujal chal. Tobiáš Turek. 1769 jeho syn František, 1803 Jan Turek. 1826 Frant. Horušický.

Č. 22. 1658 Tomáš Crha z panství Lomnického koupil od vrchnosti nově postavenou chal. na "Vineckém" se dvěma kopama rolí za 80 kop míš. 1692 dal ji synu Janovi. Od něho ujal ji 1721 syn Jiří za 102 zl. Když zemřel, dostala se 1758 synu Václavovi Cerhovi za 238 zl. 1789 jeho synu též Václavovi. 1825 Janu Cerhovi za 800 zl.

Č. 23. 1658 koupil chal. nově vrchností vystavenou na pustém místě "Vineckém" se 2 kop. záh. Jan Turnovský z panství Lom. za 80 kop míš. 1673 chal. opět vyhořela. Vrchnosti ji znovu postavila a prodala Mik. Duchkovi z Lomnicka. 1686 ujal chal. syn Mikoláš. Od něho 1694 Jan Háza. Tento 1720 postoupil chalupu synu Jiřímu za 165 zl. Od něho ujal ji 1740 bratr Václav. Po třech letech přiženil se do chalupy Jan Najmon. Když do roka zemřel, provdala se vdova za Mat. Košvance. 1764 ujal chal. syn Jan Háza a postoupil ji 1797 synu svému Janovi. 1833 koupil chal. V. Pšenský.

Č. 24. 1673 ujal chalupu Václ. Bambule za 80 kop. 1694 Pavel Vodička. 1703 přiženil se ku vdově Jiří Kryslička. 1736 postoupil chal. synu Janovi. Od něho koupil ji 1763 Tomáš Just za 252 zl. a postoupil 1793 synu Janovi. 1835 koupil chal. Jan Kubálek za 1600 zl.

Č. 25. 1637 náležel grunt Janu Brožkovi. Později za časů válečných byl spálen a vrchnost na jeho místě postavila chaloupku. Z dřívějších 72 korců pozemků ponechala při ní 2 1/2 kopy - ostatek přivtělila ke dvoru. Chaloupku 1655 prodala Janu Hroznému za 60 kop. Od něho ujal ji 1685 Jan Kunc za 90 kop. 1694 Tomáš Lukes. Týž 1721 dal chalupu synu Matěji Luksovi. On 1758 svému synu Pavlovi. Když Pavel zemřel, ujal chal. Jan Velechovský do vzrůstu nejmladšího syna Luksova Jana, jemuž připsána byla 1793.

Č. 26. 1638 byl na gruntě Václav Urbánek. 1652 ujal jej Mikuláš Tomsa, pojav dceru Annu za manželku. 1680 dal chal. synu Tomáši za 80 kop. Tomáš 1705 zeti svému Janu Volkovi za 81 kopu. Od něho ujal ji 1722 Frant. Riter za 140 zl. 1740 Martin Krátký. Dědicové po něm prodali chal. 1770 Ambroži Saskovi za 400 zl. Vdovu po něm pojal 1777 Frant. Sádlo. 1787 připsána byla chal. synu Frant. Saskovi, který měl též chal. č. 7 v Lánech. 1824 ujal ji syn Jan.

Č. 27. 1638 měl grunt Výcl. Straka. 1559 dala vrchnost grunt pustý znovu vystavěti a prodalal jej Jiřímu Volavkovi za 60 kop. 1665 ujal chalupu Václ. Hošek za 75 kop. 1689 postoupil ji zeti Jiřímu Štefanovi. 1696 koupil chal. Daniel Jeřábek za 76 zl. Ač starší již, dal se na vojnu, a chal. koupil Jakub Prášek 1705. Od něho 1717 ujal ji Jiří Mikula. 1728 koupil chal. Martin Rajl za 147 zl. 1750 ji prodal Jiřímu Rosovi. 1779 ujal chal. od mateře své Ignác Rosa a postoupil ji 1831 synu Františkovi za 480 zl.

Č. 28. 1638 náležel grunt Jak. Aronovi. 1659 dala vrchnost pustý grunt tento znovu postaviti a prodala jej Šťastnému Kuličkovi za 60 kop. Od něho dostal chal. se 2 1/2 kop. záhonů syn Václav 1689. Po pěti letech koupil ji Mat. Kalivoda za 77 kop m. a prodal po roce Janu Novákovi. Od toho ujal chal. 1699 Václ. Erbe, Po smrti jeho 1724 syn Václav. 1765 Václavův syn Jan za 279 zl. Po jeho smrti 1785 ujal chal. Jan Plachý a postoupil ji 1800 pastor. synu Janu Erbenovi. Tento 1835 synu Josefovi za 520 zl.

Č. 29. 1641 přiženil se do pustého gruntu k Anně, vdově po Mik. Měkotovi, Martin Sádlo. Po smrti jeho 1691 koupil chalupu kuchař Valentin Ledr za 82 kopy. Po pěti letech prodal ji Janu Punčochovi. Dědicové po něm 1746 Václ. Drobnému za 296 zl. 1761 dostala se chal. Mat. Svatoňovi. 1817 zapsána byla jeho synu Janovi za 2500 zl.

Č. 30. 1653 připsán byl grunt po Jak. Kulichovi dceři jeho Marii, provdané za Šťastného Šmelhauze. 1686 synu Matěji Šmelhauzovi. 1694 ujal chal. Jiří Šmelhauz za 99 kop. 1728 syn Jiří. 1766 Jiříkův syn Václ. Šmelhauz. Od něho koupil ji 1819 Jos. Slanina za 8000 zl. v.č.

Č. 31. 1659 koupil chal. Jan Dobramírka za 60 kop. Po něm r. 1700 Rudolf Viesner. 1743 koupila chalupu vdova Zuzana Jeřábková za 300 zl. 1772 Jan Krejčí. 1808 ujala ji dcera po něm Cecilie, provdaná za Jiřího Drážďanského. 1810 koupil chal. Ant. Richter. Po 2 letech prodal ji Frant. Martinkovi za 1100 zl.

Č. 32. 1652 na gruntě pustém Martinovském, od paní Vinecké vrchnosti zakoupeném, postavena byla chaloupka a dána k ní 1 kopa rolí. Tu pak koupil Jan Chmel za 70 kop. 1663 prodal Chmel chal. Václ. Bambulovi. Týž 1668 Janu Sádlovi. Od něho ujal chal. 1716 syn Martin za 120 zl. 1752 syn František, jehož každoroční povinnosti kromě výměnku byly: c.k. daně, ouroku roč. 80 kr., za podškubkou 18 kr., za 3 kapouny 31 kr., roboty rukovitný 4 dni týdně. R. 1809 zapsána byla chalupa synu Frant. Janu Sádlovi za 3200 zl. 1810 Jos. Volkovi a 1822 Václ. Kaňkovi.

Č. 33. 1638 doplatil při držaném soudě svůj grunt Martin Švec. Po něm 1659 ujal jej Jan Procházka. 1669 připsán byl Janu Kroužkovi, který pojal vdovu po Procházkovi za manž. 1683 byla chal. tato ležící vedle panské pekárny prodána Danieli Jeřábkovi. 1697 David Šimáček za 93 zl. 1703 koupil chal. Václav Vozek a postoupil ji 1735 synu Janovi. 1760 svému synu Janovi za 249 zl. 1807 zapsána byla Václ. Bolkovi a 1830 synu jeho Františkovi za 686 zl. k. m.

Č. 34. 1697 prodala vrchnost panskou pekárnu Václ. Vítovskému za 50 zl. Mimo to platiti měl ouroku ročně, pokud pro vrchnost chléb a žemličky péci bude, 6 zl., kdyby nepekl, 7 zlatých. 1714 ujal živnost syn Jiří. 1754 rovněž syn Jiří za 220 zl. 1789 Jiřího syn Josef Vítovský. 1820 koupil chal. Vincenc Eisert za 2900 zl.

Č. 38. 1677 dala vrchnost vystavěti chaloupku mezi Václ. Šídou a Mik. Šimáčkem a postoupila ji Mikol. Pecnovi za 80 kop. 1689 koupil ji Pav. Antoš. 1692 Jan Vitys a 1694 Matěj Šimáček. Po něm dostal chal. 1727 syn jeho Pavel. 1766 syn rovněž Pavel za 279 zl. 1790 Jos. Šimáček, který 1816 postoupil ji synu Františkovi za 1000 zl.

Č. 39. 1637 patřil grunt Jiřímu Smíralovi. 1652 koupil jej Jiří Štědřík za 90 kop. 1669 Jan Lonský z panství Lomnického. 1674 Jan Šída. Tento 1705 postoupil chal. zeti svému Václ. Ládrovi. Od něho koupil ji Jan Saska 1716. Když zemřel, dostala se synu Františkovi 1745. Po něm 1788 synu Václavovi za 390 zl. 1809 koupil chal. Václ. Švejda z Prodašic za 4920 zl. a 1822 prodal ji Václ. Nezbedovi.

Č. 40. 1638 náležel grunt Janu Volavkovi. 1652 ujal jen Matěj Volavka za 60 kop. 1669 připsán byl Janu Noskovi. 1692 jeho zeti Pavlu Antošovi za 75 kop. 1693 koupil chal. Jiří Šmelhauz, 1694 Václ. Štefan. 1721 ujal ji jeho syn Václav, 1766 připsána byla Mat. Štefanovi za 290 zl. K té dostal ještě od otce klisnu, za kterouž byl povinen čtyřem menším bratrům a sestrám odchovati po telátku. Když po 6 letech zemřel, ujal chal. Mat. Kryslička do vzrůstu pravého dědice Pavla Štefana. Tento počal hospodařiti 1782. R. 1825 připsati dal chal. synu svému Pavlovi za 500 zl. kon. m.

Č. 108. 1637 měl grunt Šimon Mikolášek po otci Mikoláši. 1669 prodal jej Mik. Šimáčkovi za 60 kop míš. Po něm 1699 ujal chalupu syn Jan. 1709 Václ. Kalivoda. Od něho 1735 pastorní syn Jan Šimáček za 139 zl. 1762 jeho syn Josef. 1794 připsána byla chal. Jos. Šimáčkovi. 1837 synu jeho Vojtěchovi za 600 zl.

Č. 109. 1636 náležel grunt Jak. Najmanovi. Později Václ. Šmelhauzovi. Po smrti jeho 1678 ujal jej Jiří Jeřábek. 1682 koupil chal. Mikuláš Hudec. 1695 Jan Rud. hrabě z Morzínu daroval chalupu tuto Václ. Volkovi za jeho věrné služby. Po smrti jeho poručila matka chal. synu Václavovi. 1771 dostala se synu Václavovu Jos. Volkovi za 800 zl. Od vrchnostenských daní byla osvobozena. 1789 dostal chalupu syn Josef za 900 zl. 1804 prodal ji Václav Rajvaldovi, mlynáři v Podchotuci, za 6500 zl. Mlynář téhož roku prodal chal. Frant. Tuzarovi. 1825 připsána byla jeho synu Josefovi.

Č. 110. 1760 ujala vdova po Fr. Pokorném dolní hospodu se 6 korci polí za 1100 zl. Vedle toho tytéž povinnosti jako na hospodě hoření. 1784 koupil hospodu Václ. Sobotka za 1400 zl. Po 10 letech prodal ji Janu Bohdaneckému. Od něho koupila hospodu 1797 Anna Hamsová za 2000 zl. R. 1803 přikoupila k hospodě 26 měr polí od Jiříka Cerhy z Bošína za 1000 zl. Téhož roku prodala hospodu Petru Ptáčkovi za 7750 zl. 1809 koupil ji Antonín Čapek z Loučeně a prodal ji do roka Jos. Sokolovi za 11400 zl. Od tohoto koupil ji 1817 se 42 měřicemi polí Jos. Mucha a 1822 Jan Nedvěd za 12000 zl. v.č.

Č. 111. 1638 doplatil svůj grunt Havel Moudrý. Později grunt tento spálený a pustý dala vrchnost znovu postaviti a prodala jej 1653 Tob. Porschnitzovi, zahradníku z pan. Vrchlabského za 80 kop. 1658 koupil jej Václ. Český z pan. Lomnického. 1689 ujal chal. se 2 k. 30 záh. Jakub Reichel. 1692 prodal ji Tobiáši Štefanovi (Štaflovi). 1726 připsána byla synu jeho Jakubovi. 1762 Václavu Štaflovi za 231 zl. 1788 Frant. Štaflovi. 1838 synu jeho Janovi za 500 zl.

Č. 112. 1638 seděl na gruntě Mat. Volavka. 1653 koupil jej Jan Málek. 1677 Tob. Erben za 82 kopy. 1708 dal chal. synu svému Janovi. 1711 koupil ji Karel Motejl a později odevzdal synu Janovi. 1776 připsána byla chal. Kateř. Kulhánkové, ovdovělé Motejlové. 1778 koupila chal. obec Křinecká za 300 zl. 1843 prodala ji dražbou Jos. Prokšovi, "lékařského umění doktorovi" za 2710 zl.

Č. 113. 1638 patřil grunt Jiř. Drobnému. 1652 ujal jej pustý a spálený Mat. Řezal, který vdovu po Drobném za manž. pojal. 1677 koupil chalupu se 2 1/2 kop. záhonů rolí Eliáš Křen. 1692 postoupil ji zeti svému Václ. Svobodovi za 83 kopy. 1715 ujal ji od něho syn Václav. 1756 připsána byla Frant. Svobodovi za 256 zl. 1794 synu jeho též Františkovi. Po 3 letech koupila chal. sestra jeho Kateřina provdaná Sádlová. 1831 koupil ji Ant. Buchtička za 2132 zl.

Č. 129. 1698 prodána byla chal. pod městečkem Křincem k Vesci ležící po neb. Jiř. Růžičkovi, pohodném, s 1 kopou rolí za Zábrdovice Jiřímu Cellerovi, "pohodnému a spolu mistru ostrého meče", za 268 zl. Mimo jiné byl povinen a připovídal jako "sníženýL člověk poslušnost, věrnost a bedlivost obzvláště na vězně, kteří jemu, buď že málo aneb mnoho zavinili, do arestu k opatrování dáni byli, pod velikým trestem nepropouštěti, nýbrž dobře zaopatřiti. Naproti tomu má za svou bedlivost od jednoho vězně, který by přes týden v šatlavě seděl, denně po 3 denárech, který by 1, 2 neb 3 dni v arestu zůstával, denně po 1 1/2 denáru dostati. Od těch, které by sobě mil. vrchnost vymínila, nic se bráti nemá. 1710 koupil chalupu pohodný Václ. Holub. Od něho 1717 pohodný Jan Zvířecí. 1728 syn jeho Jan. 1744 syn Václav. 1778 Václavův syn Jiří Zvířecí za 775 zl. 1786 připsána byla chal. Frant. Jeřábkovi do vzrůstu sirotků.

Mlýny
1689 s vědomím p. Jana Rud. hraběte z Morzínů koupil mlynář Václav Síla 3 mlýny: prvý pod rybníkem Podchotuckým, druhý starý mlýn "u Sádek" a třetí pod městečkem Křincem ležící za 300 zl. Zavdal 30 zl., zbytek splácel po 6 zl. ročně. Mimo to platil ročního nájmu 20 zl., pšenice 2 korce, žita 98 korců. Dle starodávného obyčeje pak povinen byl každoročně vrchnosti 4 vepře na špek vykrmiti, za čež se mi sráželo z nájmu 12 zl. 1703 koupil prvé dva mlýny Václ. Mrňák. 1718 Frant. Ryker za 280 zl. Prvý Podchotuční po vyhoření zcela nový se 3 složeními za 603 zl., druhý "u Sádek" čili Nouzovský za 197 zl. -- celkem za 800 zl. koupil 1737 Jiří Janda. Při tom zavázala se vrchnost, a) že strouhu každoročně svými robotníky vyčistiti dá, b) že strhané břehy rovněž robotníci upraví, c) že každoročně mlynáři 2 fůry habří a 1 borovici robotními povozy přiveze. Mimo to dostal 3 kusy pole za 5 strychů výměny proti Mečíři ležící. 1754 prodal Janda oba mlýny Adamu Jiřičkovi za 1030 zl. Kromě toho vrchnosti ročně 20 zl., 45 korců žita a 35 kor. ječmene. Po 4 letech prodal Jiřička mlýny Václ. Kučerovi za 1500 zl. Vdova po něm pro dluhy nemohla dále hospodařiti a prodala je 1768 Václ. Horáčkovi za 2400 zl. 1773 přiženil se ku vdově Tereze Jos. Miklic. 1779 koupil oba mlýny Václ. Růžička. Po roce odstěhoval se do Čáslavě a mlýn Pochot. i Nouzovský (tento již velmi sešlý s 1 složením) koupil Jan Rejvald za 2550 zl. 1799 dostal je jeho syn Václav.