Nadpis


Zpět

Skrchleby

Ves tato náležela do r. 1547 král. městu Nymburku. Toho r. byla Nymburským pro účastenství na vzpouře proti cís. Ferdinandovi I. odňata a zprvu k Poděbradům, r. 1558 však Kašparu Granovskému z Granova, pánu na Vlkavě, zapsána, který z ní a ze Všechlap kostelu sv. Vojtěcha na Nov. Městě Praž. ročně 10 kop gr. čes. odváděti povinen byl.

R. 1545 byli tu hospodáři: Jan Zeman, Mach, Janda, Zych Pavlův, Bartoň Oulickej, Tůma Lištýř, Jíra Hrdej, Liška, Zych na Blažkově, Ondrák, Lukeš Michal, Machek, hajný, Vít, Právec, Vaněk Petrů, Hubků syn, Jan Zadník, Vaněk Soukup, Trchla Mikulášův, Jan Blažkův, Šafář, Matěj Pánkův, Jan Macík, Havel Nedbal, Fousek a krčmář. (Archiv nymb.)

R. 1553 se jmenují:
Jan Liška, měl 5/4 lánu rolí, Kuba Perlík 2 l., Mat. Mikulášků 1 l., Urban Němec 1 l., Bartoň Oulickej 1/4 l., Jíra Chladnej 1 l., Jan Janda 5/4 l., Hav. Kopeckej 5/4 l., Jíra Šafář 1 l., Jan Macek 3 l., Jíra Bártů 1 l., Michal Tkadlec 1/4 l., Jan Zadník 1 l., Jan Ludvička 1 l., Jan Vok, chalupník, Jan Pánků 1 l., Hanuš Onkler 2 l., Mat. Zíta 5/4 l., Štěpán Janů 1 l., Martin Němec 1 l., Anna Machová 7/4 l., Václav Burda 2 l., Zich Pavlů 1 l., Matouš Chlubný 1 l., Jíra, krčmář 1 l., Šimon Petráčků 2 l., Vít Hejnej 1 1/4 l., Jakub Kulich 1 l.

Celkem 28 usedlých, kteří t.č. platili vrchnosti roč. ouroku 68 kop 4 gr. čes. a 132 slepice. Toho času byla tu krčma výsadní, v níž točilo se pivo nymburské. Krčmář byl povinen platiti po 1 groši ze sudu posudního. Při vsi byly háje: a) Sloupeč, jehož bylo za 8 lečí zaječích, b) háj Podvesní asi za 3 leče, c) hj pod Patřínem za 2 leče a d) Čilecký háj. Lesy a háje spravovali 1553 Adam, hajný ze Dvorů Velelibských, Jan Macků a Vít, hajní ze Skrchleb, a chovaly se toliko pro tarasy k rybníkům. (Zám. arch. pod.)

V století 17. jmenují se ve výkaze krav zádušních k záduší velelibskému náležejících na 6 statcích tito hospodáři: Václ. Dvořák měl na statku 2 krávy zád. a hospodařil do r. 1611. Po něm Burjan Pácal, Jan Málek, Jan Macháček a od r. 1674 Mik. Málek.
Na usedlosti Kryšt. Urbana byla 1 kráva zádušní. Urban hospodařil do r. 1614. Po něm Pálka a Adam Slatina, který ujal spáleniště 1629, Vavř. Svatej 1637, Petr Jech (jinak Tkadlec) 1662, Lukáš Jakubec 1672 a Václ. Jakubec 1692. Poslední 3 hospodáři o krávě zádušní nic nemají zaznamenáno.
Na usedlosti Mich. Tancmana byla 1 zád. kráva. On hospodařil do r. 1617 a po něm syn Šimon. Po Šimonovi ujal spáleniště 1629 bratr jeho. 1656 ujal grunt spálený a role lesem zarostlá Václ. Svatej; 1684 syn jeho Jiří.
Kříž Chlubna neměl o krávě zádušní při statku ničeho poznamenáno. Po něm od r. 1622 hospodařil Václav Malej. 1653 ujal grunt spálený a zarostlý Jan Kaller jinak Kozelec. 1660 jeho syn Matěj.
Ve dvoře paní Vlkanovské po neb. Anně Koucké byla 1 zád. kráva. Od r. 1612 tu hospodařil Říha Lohovský, od r. 1617 Havel Veverka, 1636 dostal zápis na grunt Václ. Červenka, 1654 ujal jej spálený a zarostlý Jiří Šafařík, 1664 Jan Nešat, 1680 Mik. Kubánek, 1683 Jan Hylšter, 1688 Mik. Kubánek.
Jan Šolc po Bartoňovi Viktorinovi dle odkazu přijal 1 zád. krávu. Též povinen byl k záduší velelibskému za 1 klisnu, již Viktorin kdysi jsa v těžké nemoci kostelu odkázal, a která na 10 zl. 30 kr. taxirovaná byla. (Arch. loučeňský)

Dle zprávy kommissařův jevily se Skrchleby 1654 takto:

V roce 1654 byli tu hospodáři:

 
měl
  kor. polí potahů krav jalovic ovcí sviň
Pavel Kozelec 50 3 2 2 9 3
Mat. Bičina 60 2 4 4 9 4
Václav Duchek 60 2 3 1 3 2
Mart. Cang 60 2 4 3 -- 2
Mart. Malovec 70 3 3 2 -- 2
Bart. Viktorin 60 2 3 1 -- 1
Jiří Kraják 50 2 2 2 -- 2
Petr Horáček 55 2 4 2 -- 1
Pavel Zajíček 80 2 4 2 -- 4
Jan Málek 55 2 3 -- -- 2
Lukáš Zych 50 2 3 1 -- 1
Jindř. Matějka 55 2 2 1 -- 1
Jan Unčovský 50 2 1 -- -- --
Mat. Bychycký 50 2 -- -- -- 1
Jan Kozelec 52 2 3 2 -- 1
Jak. Radovec 50 2 2 1 -- 1
Kat. Fišerová 90 2 1 -- -- --
Vavř. Svatej 15 2 3 2 -- 2
Jak. Kejchal 15 2 1 -- -- 2
Jak. Horák 16 -- 2 2 -- 1
Mik. Kunc 24 2 2 2 -- 2
Veverkovský 24 grunty rozbořené a pusté
Tancmanovský 45
Doležalovský 8
Vendlovský 12
Polákovský 15 na tomto místě vrch. krčmu si vystavěla

Paměť:

Nymburští uroz. panu Janovi Chlivenskému z Rysenska a na Vlkavě:
"Urozený pane a příteli náš milý! Zdraví atd. Umínivši z důležité potřeby u nás při městě cesty a dláždění pokažené napraviti dáti po pohodlí domácích i přespolních, objednali jsme šichtu kamene dlažecího, a poněvadž vození takového kamene sami bychom postačiti nemohli, váš jakožto pána a přítele našeho milého žádáme, že poddaným vašim ve Všechlapích a v Skrchlebích, kteří potahy mají, aby nám po fůře takového kamene přivézti jakožto bližší sousedé naši pomohli, poručiti ráčíte, neb to i k jejich pohodlí bude. A což tu k žádosti naší k potřebě našeho města učiněno bude, my se vám toho všelijak přítelsky odměniti rádi chceme. Odpovědi přátelské žádáme. S tím milost Boží atd. 1585."

Na nynějších usedlostech dle zachovaných knih pozemkových možno uvésti hospodáře teprv asi od roku 1730. Byli tu:

Č. 1. Na místě tomto stávala někdy chalupa Polákova. Majitel její za války 30leté prchl a chalupa spustla. Kolem r. 1650 postavila tu vrchnost svoji hospodu a dala k n 18 korců polí a luk za dvoupárovou fůru sena a 1/2 fůry otavy. Později byla pronajímána za 75 zl. roční činže. 1762 koupil tuto hospodu od vrchnosti Ant. Hanuš za 2000 zl. 1767 postoupila vdova po něm hospodu synu Antonínovi. Ten prodal ji 1793 Janu Hladkému za 3100 zl. Od něho ujal hospodu 1803 syn Hynek za 5000 zl. Po 3 letech prodal ji Ant. Čapkovi, šenkýři loučeňskému, za 9700 zl. Čapek po roce prodal hospodu Václ. Choděrovi z Před. Lhoty za 14200 zl. On 1832 Václ. Rýznerovi z Kovanska. Od tohoto ujal ji spolu se statkem čís. 23 Jos. Šauer z Bečvár 1847. Téhož ještě roku prodal Šauer hospodu Václ. Ložekovskému za 10800 zl. Pak zde byl Jan Slánský. R. 1867 koupil hospodu v dražbě Hynek Dlabač za 19900 zl.

Č. 2. 1732 postoupil Pavel Motyčka statek 97 korců synu Pavlovi za 190 kop. Pavel později synu svému Václavovi. R. 1818 ujal statek syn Václavův Jan za 600 zl. Polovice statku připsána byla 1847 synu Václ. Motyčkovi pod č. 78.

Č. 3. 1747 postoupil Mikoláš Matějka grunt pastor. synu svému Jakubu Unčovskému za 190 kop. Po jeho smrti 1766 ujal statek Václ. Matyásko. R. 1772 přiženil se ku vdově po něm Jan Červinka. Po 18 letech postoupil Červinka statek pastor. synu Janu Matyáskovi za 233 zl. 20 kr. R. 1830 byl statek rozdělen mezi syny Antonína a Matěje Matyásku.

Č. 4. 1727 po otci Jiřím ujal statek 80 korců syn Matěj Kubát za 385 ko. 1762 "pro nemožnost v těchto vojanských těžkých časech déleji hospodařiti" postoupil jej synu Janovi. Tento do roka zemžel a statek připsán byl bratru Václavovi za 420 kop. 1788 postoupil Václ. Kubát statek synu Antonínovi. Antonín 1828 synu Pavlu Kubátovi za 780 zl.

Č. 5. 1725 postoupila vdova po Mat. Kadavém synu svému vlastnímu Václ. Kotkovi chalupu za 90 kop. 1763 ujal ji syn Jan. Po smrti jeho 1772 přiženil se ku vdově Matěj Sobotka. 1785 připsána byla chalupa Jiřímu Kotkovi do vzrůstu nejml. bratra Pavla. Týž ujal ji r. 1793. 1829 syn jeho Pavel za 360 zl.

Č. 6. 1721 postoupil Mat. Němeček chal. synu Jakubovi za 75 kop. Od něho ujal ji 1761 syn Karel. 1775 přiženil se ku vdově po něm Václ. Trojan. 1796 postoupil chal. synu Mat. Němečkovi za 116 zl. Po smrti jeho koupil chal. v dražbě Václ. Němeček za 1645 zl. a postoupil ji 1812 pastor. synu svému Janu Bímovi za 600 zl.

Č. 7. 19. 1750 Jan Matějka postoupil statek č. 19 s 90 korci synu Janovi za 308 kop. 1789 ujal statek syn Václav. R. 1810 byl statek rozdělen. Polovici dostal bratr Václavův Pavel Matějka (č. 7). Tento prodal grunt svůj 1821 Jos. Ježkovi za 4300 zl. Po roce dostala půlstatek dcera, provdaná za Mat. Urbánka. Týž 1828 vyměnil si grunt s Jiřím Málkem z Křečkova. Na druhé polovici hospodařila vdova po Václ. Matějkovi. Ta postoupila ji r. 1827 synu Janovi.

Č. 8. 1736 seděl na statku Jiří Krejčík. Pak tu hospodařil David Jech. Po jeho smrti 1755 ujal statek Jiří Krejčík za 336 kop. 1766 postoupil jej synu Jiřímu. Jiří dal polovici statku (č. 20) synu Matějovi, druhou nechal sobě. Tuto postoupil 1817 synu Václavovi za 676 zl.

Č. 9. 1735 Mikoláš Hemiš dal chal. svoji synu Janovi za 108 kop. Tento 1766 svému synu Janovi do vzrůstu nejmlad. syna Pavla. Pavel ujal chalupu 1783. Prodal ji však 1794 Janu Hladkému za 1020 zl. 1801 koupil chalupu Frant. Hanuš za 1700 zl. Týž. vyměnil ji 1820 za statek Jana Kozelce č. 59. 1827 koupil chalupu Pavel Zajíček.

Č. 10. 1758 po smrti otčíma svého Jana Jecha ujal chal. Jan Otta za 90 kop. 1773 postoupil ji zeti Pavl. Procházkovi. 1830 připsána jest synu jeho Václavovi.

Č. 11. 1736 postoupil Pavel Kadavý grunt o 93 korcích Václ. Marečkovi za 270 kop. Pro velké dluhy přišel r. 1772 do dražby. K té dostavil se Sameš a Procházka. Prvý prodal více a statek mu připadl. Když později prohlásil, že ne sobě, ale jinému statek koupiti chtěl a sám že v stavu není jej zaplatiti, byl pro podvod na kanceláři citelně potrestán a statek připsán Pavlu Procházkovi. Po roce koupil statek Václ. Matějka (mladší) za 238 kopy. R. 1777 přiženil se ku vdově po něm Jos. Borecký a ujal statek na 20 roků. Pak odevzdal jej Václ. Matějkovi, pastor. synu. Tento dal statek r. 1822 dceři Dorotě, provdané za Jana Dědinu ze Ctiměřic.

Č.17. 1760 ujal Pavel Ota po otci svém Jiřím statek 16kopový mimo luka a zahrady za 300 kop. 1796 syn jeho František. 1829 Františkův syn Václav za 2055 zl.

Č. 18. 1734 Václav Zajíček ujal chalupu po Jak. Hemzálkovi za 185 kop. 1765 připsána byla synu Václavovi. Po něm dědil syn Matěj Zajíček. Od něho dostala 1842 chal. dcera Dorota za 1000 zl.

Č. 21. 1737 Václ. Matějka ujal statek 90korcový od otce Jiřího za 260 kop, 1791 jeho syn Josef. Od něho 1823 syn Pavel za 1000 zl.

Č. 22. 1746 Jiří Jakubec ujal statek po otci Janovi za 215 kop. 1764 přiženil se ku vdově po něm Martin Kadavy. 1790 postoupil statek synu Václ. Jakubcovi. Po něm ujal statek syn Jan r. 1813 za 300 zl.

Č. 23. 1721 Jan Málek ujal statek 100korcový od otce svého Mikuláše za 200 kop. Vdova po něm postoupil jej 1779 synu Václavovi. Tento kšaftem z r. 1799 odkázal statek synu Jiřímu. Po Jiřím dědila jej dcera provdaná za Mat. Živnůstku r. 1828.

Č. 41. 1755 Jan Unčovský ujal chalupu po neb. Mat. Marečkovi do vzrůstu syna jeho Matěje. Tomuto ji postoupil po 4 letech za 100 kop. 1802 ujal chal. syn Matějův Matěj Mareček. 1840 opět syn Matěj Mareček za 660 zl. stř.

Č. 42. 1743 Jan Procházka ujal od otce Jana chalupu za 70 kop. 1780 postoupil ji synu Jiřímu. Jiří 1826 svému synu Matějovi.

Č. 43. 1723 koupil Jiří Kubánek statek 97 korců od Jana Marečka za 185 kop. 1769 dostal jej syn Jan. 1773 přiženil se ku vdově po něm Jan Otta. Týž 1789 postoupil statek pravému dědici Janu Kubánkovi. Když tento 1820 zemřel, dědil syn Václav Kubánek.

Č. 44. 1758 Mat. Jirouš ujal chalupu se 4 kop. záhonů od otce Matěje za 100 kop. 1788 prodal ji zeti svému Václ. Matyáskovi za 533 zl. Od něho ujal ji 1793 švagr Matěj Jirouš. 1831 připsána jest chalupa synu jeho Antonínovi.

Č. 46. 1743 přiženil se ku vdově po Václ. Jakubcovi Jan Sobotka a ujal statek 16kop. za 232 kopy. Roku 1766 postoupil jej Jiřímu Jakubci. Tento 1789 prodal polovici statku bratru Václavovi k č. 45. Po Jiřím dědil 1806 syn Matěj Jakubec za 368 zl. 1834 koupil živnost Jos. Pokorný z Pětikozlů za 1720 zl. k. m. Č. 45 dostal 1802 Václavův syn Matěj Jakubec.

Č. 47. 79. 1755 po otčímovi Václ. Ciglheimovi ujal statek 16kop. Mat. Zajíček za 246 kop. Po smrti jeho 1760 přiženil se ku vdově Václ. Málek. Od něho ujal statek 1776 pastorní syn Jan Zajíček. Při statku 1 kopa rolí panských a 3 kopy tzv. "handfestu". 1825 ujal statek syn Matěj Zajíček. T.č. při statku všech pozemků 74 jitra. 1830 odprodala vdova polovici statku Jiřímu Krejčíkovi k č. 79 za 880 zl.

Č. 49. 1739 náležel statek Karlu Zajíčkovi. Ku vdově po něm přiženil se Jan Šťastný. Od něho 1758 ujal 16kop. statek Jan Zajíček za 360 kop gr. 1772 prodal jej Janu Jirouškovi za 390 kop. Po smrti jeho 1806 koupila statek Dorota Vaváková za 1698 zl. Roku 1834 připsán Jos. Loudovi za 1650 zl.

Č. 50. 1736 tu hospodařil Václ. Kozelec starší. Po něm Jak. Otta. On nemoha pro věk a dluhy déle hospodařiti, postoupil roku 1754 statek 16kop. Matěji Sklepníkovi za 358 kop. Od něho ujal jej 1766 syn Matěj. Od tohoto 1781 jeho syn Pavel za 480 zl. k. m. stříbra. Tento odprodal polovici pozemků 1829 Pavlu Matějkovi k čp. 55. Půlstatek č. 50 koupil 1832 ve dražbě Jan Novotný za 950 zl.

Č. 51. 1792 ujal grunt po matce své (viz č. 52) Jan Procházka za 171 kopu. 1829 připsán jest synu jeho Václavoviza 1837 zl.

Č. 52. 1730 Jan Unčovský ujal statek 16kopový od tchána svého Matěje Zajíčka za 220 kop. Po 30 letech postoupil jej synu Janovi. Tento po 4 letech zemřel a ku vdově přiženil se Václav Procházka. Po smrti jeho 1786 byl statek rozdělen. Jednu polovici dostala dcera provdaná za Václ. Matyásku. Druhou polovici podržela vdova s ostatními dětmi a vystavěla domovní pod č. 51. Matyáska zemřel již 1798. Půlstatek teprv 1845 připsán byl jeho synu Matějovi.

Č. 53. 75. 1732 po Šťastném Zvonečkovi, majiteli gruntu toho, který od katol. víry odstoupil, vše ležeti nechal a se ženou a dětmi do Žitavy utéci chtěl, na cestě však chycen byl, statek 90korcový připsán byl Václ. Procházkovi za 260 kop. Po něm r. 1776 ujal ho synovec jeho Pav. Málek. Týž 1787 postoupil jej synu Pavlovi za 280 kop. Povinnosti: c.k. daně 42 zl. 6 1/4 kr., vrchnosti ouroku 6 zl. 13 kr., z drůbeže 59 kr., z najatých polí panských 1 zl. 27 kr. Tažní roboty týdně 3 dni. Od sv. Jana do sv. Václava pěší roboty týdně 2 dni. S povolením krajského úřady yl 1834 statek rozdělen. Polovice pozemků se sýpkou přes dvůr připsána byla synu Pavlovi pod č. 75.

Č. 54. 1737 ujal chalupu Jan Bobek po Janu Marečkovi, který s rodinou do Žitavy ujel, za 106 kop. 1761 syn Jan Bobek. Po smrti tohoto 1793 syn Antonín a 1814 syn Antonínůn Jan Bobek.

Č. 55. 1741 ujal Jakub Kubánek chalupu s 25 korci pozemků od strýce Jana Kubánka za 80 kop. 1774 dal ji synu Janovi. Po smrti jeho ujal chalupu 1779 Matěj Matějka. 1806 jeho syn Pavel. 1854 koupil usedlost Václ. Krejčík.

Č. 56. 1746 ujal Jan Kadavý statek 16kopový, přiženiv se ku vdově po Janu Němečkovi, za 229 kop míš. 1759 postoupil jej pastor. synu Janu Němečkovi. Od něho ujal statek 1791 syn Matěj. Po něm dědil 1824 syn Václav Němeček.

Č. 57. 58. 1754 po Janu Maršovi, otčímu svém, ujal statek 16kopový Jan Zajíček za 230 kop. Vdova po něm r. 1787 rozdělila statek. Polovici pod č. 57 dala synu Janovi. Do 2. polovice č. 58 přiženil se k ní Václav Krebs. Při každé polovici statku uvádějí se tyto povinnosti: cís. kr. daně 21 zl. 31 kr., ouroku vrchnosti 3 zl. 6 3/4 kr., z drůbeže 29 1/2 kr., polního mýta 43 3/4 kr. Týdně 1 1/2 dne s 3 hovady tažní roboty. Od sv. Jana do sv. Václava týdně 1 den roboty pěší. Za odměnu od vrchnosti bral hospodář za každý den roboty pěší 1 1/2 libry chleba. Č. 57 dědil 1812 syn Jan Zajíček. Po něm 1832 připsána jest živnost synu Janu Zajíčkovi za 1685 zl. Půlstatek čís. 58 připsán byl 1834 synu Pavlu Zajíčkovi.

Č. 59. 1743 Matěj Kozelec ujal statek 100 korců od otce Jiřího za 200 kop. 1780 postoupila jej vdova synu Matějovi. 1814 dostal se synu Matějovi. 1814 dostal se synu jeho Janovi za 1535 zl. 1824 vyměnil Kozelec statek svůj Frant. Hanušovi za chalupu jeho č. 9.

Č. 61. 1759 koupil Václ. Kalista panskou kovárnu za 175 zl. 1763 přiženil se ku vdově po něm Pav. Líček z Jičína. Od něho ujal kovárnu nejmladší pastorní syn Matěj Kalista a 1834 přiřknuta byla synu Janu Kalistovi.