Nadpis
[CNW:Counter]Josef Jan Sankot - radkovský farář, který křtil (nejen) mou praprababičku

Na jméno tohoto radkovského faráře jsem narážela velice často - ve strachoňovických matrikách narozených, oddaných i zemřelých. Poprvé jsem na jeho jméno narazila v kopii záznamu narození mé praprababičky Marie Trojanové z roku 1876.
Díky Mojmírovi jsem získala kopii odstavce z knihy Telč - 900 let, kde se mluví právě o Josefu Janu Sankotovi.

"Ve třetí čtvrtině 19. století patřil k nejaktivnějším vlasteneckým dějepiscům telčský rodák (nar. 1825) Josef Jan Sankot. Po vysvěcení roku 1851 působil jako římskokatolický kněz na jižní Moravě a od šedesátých let v Radkově poblíž Telče. Jeho dílo, nesoucí název Dějepis města Telče na Moravě a dochované opět pouze v rukopisné verzi, bylo již připraveno k tisku. Mělo se tak stát dva roky po Sankotově úmrtí, roku 1884. Jak sám autor v předmluvě uvádí, sepsal ho na památku osmi set let založení Telče a jeho výnos chtěl věnovat kostelu Matky Boží na Starém Městě. Ve svém líčení zaměřil Sankot pozornost především k nejstarším dějinám města, které zachytil značně nekriticky. Projevilo se tu přitom jeho katolické a vlastenecké zaměření, vedoucí často až k idylickému vyprávění a domýšlění událostí. Sankot však své dílo pojímal zcela vážně a jak poznamenal na jeho závěr, nalezne-li se více pramenů, může se tento dějepis opracovati a r. 1899 v rozmnoženém vydání tisknouti. "


Faráři na Telečsku

Čerpáno z knihy Město a panství Telč od J. Beringera a J. Janouška, která vyšla v roce 1891 v Telči, jejíž kopii jsem získala díky ochotě Mojmíra Budi. Děkuji.
Člověk nikdy neví, komu se tento soupis může hodit - může usnadnit čtení farářova jména v matrikách, sledovat, v kterém roce farář skutečně v dané obci působil atp.

Farnosti:


Kostelní Myslová

V druhé polovici 16. stol. zůstávala fara často neobsazena, a kostel byl filialním při Telči téměř po celé 17. století, až do znovuzřízení fary v r. 1785. Z farářů připomínají se:

Rudiger (1292), Mikuláš ze Stojčína (1416), Vavřinec Süssenbek (do 1505), po něm Michal; Gallus (1535), Jeronym (1556); Frant. Nedorost z Telče (od r. 1785), Matej Augusta z Telče (1795), Jan Kürz z Telče (1815), Josef Richter (1823), Michal Michl (od 1828), Liberat Promberger (1851), Karel Jelínek (1860) a Josef Špaňhel od roku 1872.


Mrákotín

O faře činí se první zmínka k r. 1398, ačkoli ona, jakožto jediná na bývalém panství Sternberském, zajisté jest původu staršího. V 16. stol., ne-li dříve, byl kostel v rukou utrakvistů. V 17. stol. měli právo patronatni jesuité a k faře byla, snad z nedostatku katol. kněží, připojena fara ve Studené (asi do 1716). Z farářů následovali po sobě od r. 1640:

Jan Cantori (+ 1646), Matěj Čelechovský z Oujezda ve Slezsku (do r. 1649), Tomáš Beránek (Angellus) z Mirotic (do 1652), Martin Verroni (+ 1654), Mikuláš Fuchs z Jemnice (do 1661), Jakub Hodek z Fulneka, magistr fil. a svobod. umění, bakalář theologie (+ 1676), Jan Bystřický z Jemnice (do 1686), Šimon Křížek z Mysliboře (do 1695), Martin Hamerle z Telče (+ 1712), Řehoř Žižka z Telče (do 1714), Jiří Formánek (+ 1714), Ignác Feiertag z Jihlavy (+ 1725), Max Wagner z Ostravy (+ 1742), Rudolf Lipka (do 1750), Jan Foltín (do 1756), František Nosek z Valašské Meziříče (+ 1765), Josef Lipka (dostal se do Telče 1786), František Umlauf z Hustopeče (do r. 1793), Jan Magaus z Telče (do 1809), Kašpar Foltánek (do 1815), Ingác Pelikán (+ 1840), za něho spravována fara mezi l. 1819-1834 administratory Ondřejem Morákem a Dominikem Nebudou; Josef Kruch z Roudnice (+1853), Ant. Ondráček (+ 1859), Karel Šafránek ze Zábrdovic (+ 1890), Alfred Vaňátko z Brna.


Radkov

Obvod farní přidělen byl r. 1601 k Urbanovu a teprve r. 1785 fara znovu byla obsazena. Od té doby byli zde faráři:

Kašpar Foltánek z Telče (do 1809), Kašpar Šeberle z Telče (do 1816), Jakub Beránek z Telče (do 1830), Josef Richter (do 1845), Dominik Nebuda (do 1853), Martin Všetečka, Josef Sankot, Alfred Vaňátko, Jan Perka.


Růžená

R. 1601 byl kostel s farou dán do správy Urbanovu, r. 1652 k Batelovu o opět k Urbanovu, od r. 1687 až do nového obsazená fary r. 1785 spravován byl z Pavlova.Z farářů připomínají se:

Jan Domažlický (1597), Matěj Šabatka (1785), Vác. Mašek (od 1788), Josef Kruch (1815), František Tomandl (1840), Antonín Ondráček (od 1841), František Pátek (1854), Ignác Hýbl (1868), Antonín Blažek (1872), Theodor Vojtek (1878) a Jan Tenora (od 1891).


Telč

Jména farářův a později (1650) děkanů v Telči zachovala se následující:

Jindřich (1283), Budislav (do r. 1360), Jarek (od r. 1360), Michael (od r. 1361), Martin (do r. 1369), Menhart z Hradce u sv. Jakuba (1372), Petr (1372), Kliment (do r. 1379), Matěj (od r. 1379), Václav (mezi lety 1397-1432), Jan (a Mikuláš ze Stojčina) u sv. Jakuba (1417), Šimon u Matky Boží a Tomáš Retel u sv. Jakuba (oba mezi 1460-1471), Erhart (od r. 1486), Václav (1508), Jan u sv.Jakuba (1511), Václav (1514), Kašpar u Matky Boží (1515), Pavel u sv. Jakuba (1520), Jakub u Matky Boží (1538), Filip u Matky Boží (1546), Ledčar u Martky Boží (1586), Kostelecký Laurentius Jiří u sv. Jakuba (od 1591), řehoř Svider (1603), Jan Jiřík (1611), Ondřej Candlicius, Daniel Michaelis kanov. v Brně (1613-1617), Jiří Celeus (+ 1624), Ondřej Cucullus, Jiří Jan Nodelius (1635-1650), Jan Vencký (1650-1663), Mikuláš Fuchs (od 1663), Ondřej Prokop de Marco (1687), Jan Bystřický z Jemnice (1689-1712), Jakub Vanouch z Telče (+ 1719), Jakub Prokeš (+ 1723), Martin Zourek (+ 1754), Rudolf Lipka (1754-1783), Jan Malý z Telče (+ 1785), Josef Lipka (1786-1788), Jan Ježek z Bzence (1789-1798), Tobiáš Čermák z Jindř. Hradce (+ 1814), Antonín Urbánek z Telče (+ 1816), Tomáš Stejskal z Písku (+ 1854), František Heller, rytíř řádu Františka Josefa (+ 1860), Josef Těšík (+ 1880), František Plhal (do 1890), Alois Hrdlička, kons. rada, býv. c. kr. okr. školní inspektor.


Urbanov

Fara připomíná se poprvé r. 1555 a měla v 16. stol. též některé faráře podobojí, až ku konci téhož stol. jako na ostatních farách Teleckého panství dostali i zde praesent. právo jesuiti. Na čas řídili faráři Urbanovští též správu duchovní v R§žené a v Radkově. Z farářů připomínají se:

Jakub (1518), Tomáš (1566), Prokop (podobojí), Marcus Slavus (od r. 1601), Blasius Honitius, Tomáš Hilos, Jan Toman, Odnřej Cucullus, Matěj Běnčík (od 1637), Tomáš Beránek (1644), Matěj Čolokovský (1649), Václav Holický z Telče (1652), Michal Bartholoměj (1657), Matěj Vienus (1659), Bedřich Holík (1661), Tomáš Skotnica (1672), Jan Bystřický (1686), Martin Palička (1689), Tomáš Křížek (1695), Gregor Žižka z Telče (1713), Martin Felix z Telče (1746), Ignác Bertram (1780), Jan Magaus z Telče (1809), Antonín Stoupa (1815), Filip Dvořáček (1828), Engelbert Richter (od 1859), Bedřich Geisler (1865), Jan Chronitzer (1866), Jakub Procházka (1871), Alois Škarda (od r. 1877).