Nadpis


Zpět

Nejčastější česká jména a jejich význam

V matrikách máte možnost potkat různá jména, některá obvyklá, jiná pro dnešního člověka neobvyklá. A naopak jména, která jsou dnes běžná, tak potkat skoro nemusíte. Můžete tam také potkat různé varianty jednoho jména - i proto, že matriky bývaly psány v češtině, němčině nebo latině.

Budu se snažit zde postupně vytvářet tabulku jmen, která se v matrikách objevují - a také, s využitím stránek Libri.cz, se pokusím ke každému jménu doplnit jeho význam.

Jména budou průběžně doplňována, pokud tedy máte návrh na nějaké, které by rozhodně nemělo chybět, dejte mi vědět - buď e-mailem nebo v návštěvní knize.

Česká variantaNěmecká variantaLatinská variantaVýznam
Alžběta/Eliška Elisabeth Elisabeth
"Alžběta" pochází z hebrejského jména Elíšebáh, což znamenalo Bůh je má přísaha, resp. zaslíbená Bohu. V češtině existují pro jméno Elisabeth dva významy, a to Alžběta a Eliška, často není v matrikách možné rozlišit, o který případ se jedná.
Anežka Agnes Agnes Jedno z mnoha jmen pocházejících z řečtiny. Slovo hagné znamená čistá nebo neposkvrněná - ze stejného základu vychází i řecké slovo hagios, svatý. K u nás nejznáměnším Anežkám patří určitě Anežka Česká, světice královského původu.
AnnaAnnaAnna
Jméno Anna je hebrejského původu, jeho původní význam zní milostiplná, případně líbezná a milá. V matrikách se můžeme setkat s jeho zkrácením na Ana - často je pak nad n vodorovná čárka značící, že toto písmeno je zdvojené.
AntonínAntonAntoninus / Antonius
Vychází z latinského jména, které značí přináležitost k Antoniovi. V matrikách se setkáváme nejčastěji s německou podobou Anton, která byla často přebírána i do češtiny.
Apolena Apollonia Apollonia Jméno Apolena, Apolonie je spojeno s řeckým bohem Apollonem. Slovo vyjadřovalo dívku, která byla tomuto bohu zasvěcená. Do křesťanského světa se toto jméno dostalo ve 2. století, kdy byla umučena jedna z tajných křesťanek, Apollonie z Alexandrie.
Barbora Barbara Barbara Základem slova Barbora je řecké slovo barbaros, tedy cizinec nebo barbar. Pojmenování pak vyjadřuje ženu, která pořád jen breptá - Řekové cizincům nerozuměli, jejich řeč pro ně byla nesrozumitelná, proto "breptali".
BartolomějBartholomeusBartolomeus
Původně aramejské jméno, které se vyskytovalo v podobě Talmai (syn Talmajův). Slovo Talmai souvisí s hebrejským slovem telem, "brázda", má tedy starší původ, jako řada jiných jmen.
Dorota Dorothea Dorothea Jméno má řecký původ - v řečtině znamená boží dar. Svatá Dorota je patronkou zahradníků a květinářů, ale také nevěst nebo šestinedělek.
FrantišekFranzFranciscus
Jméno pochází ze zdrobněliny italského slova Francouz - Francesco. Svátek sv. Františka z Assisi se slaví 4. října, v církevním kalendáři se ale nachází několik dalších světců tohoto jména.
Havel --- Gallus
Jméno znělo původně Galus, obyvatel Galie, samotné slovo "gallus" znamená kohout. Nejznámnějším představitelem, nesoucím toto jméno, je mnich irského původu sv. Havel, patron biskupů.
JakubJakobJacobus
Jedno z mnoha jmen, které je hebrejský původ - vyskytuje se již ve Starém zákoně, v Jákobově příběhu. Vychází ze jména Jahaqóbh, majícího původ ve slově pata, hebrejsky "háqébh". Do češtiny se dostalo zřejmě z němčiny nebo z latiny.
JanJohann/HansJohann
Vzniklo z latinského osobního jména Johannes, které vzniklo z hebrejského osobního jména Jochánán = Bůh je mocný/milostivý. V našem kalendáři má Jan svátek 24.6. (narození Jana Křtitele), v církevním se pak vyskytuje několik dalších svátků, z nichž nejvýznamnějším je 27.12., kdy se slaví svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Jiljí Egidius Aegidius
Jméno řeckého původu, Aegidius znamená záštita, ochrana, štítonoš. Česká podoba jména vznikla asi z latinské podoby, Gilius.
JiříGeorgGeorgius
Toto křestní jméno pochází z řeckého slova geórgós, což znamená zemědělec. Den sv. Jiří je zařazen na 24.4., a to v církevním i občanském kalendáři.
JosefJosephJosephus
Základem tohoto jména je hebrejské osobní jméno Jóséph, které značí nechť Bůh přidá, Bůh rozhojní. Josef slaví svátek 19.3., a to jak v občanském, tak i v církevním kalendáři.
Kašpar Kasper Casparus Jméno perského původu se v našem kalendáři objevilo díky tomu, že byl takto pojmenován jeden z tzv. tří králů, kteří přišli uctít narození Krista. Jméno ale vychází až z pozdější tradice a bylo na legendu "naroubováno".
Kateřina Katharina Catharina
Původ jména je ve staré řečtině, bývá spojováno se slovem katharós, znamenající čistý. Ženský rod je kathará - a ke Kateřině je odsud už jen kousek. Kateřina má svátek 25.11., tento den je zasvěcen Kateřině Alexandrijské, popravené císařem Maximinem.
MarieMariaMaria
Toto jméno má starobylý původ, i proto existují spory o jeho původním významu. Podle některých badatelů znamená milovaná Bohem, podle jiných hořká, moře hořkosti, snad pochází z aramejského Marjam, které se překládá jako paní/kapka moře. Svátek Narození Panny Marie se slaví ve světě 8.9., u nás má Marie svátek až 12.9.
Matěj/MatyášMathiasMathias
Pochází z hebrejského osobního jména Mattithjáh, které znamená dar Boží. K nám se dostalo toto jméno z řeckého prostředí, kde se vyskytuje ve tvaru Matthíás. Občanský svátek se slaví 24.2., církevní pak 14.5.
MatoušMathaus
Toto jméno vychází ze stejného základu jako osobní jméno Matěj. K jejich rozlišení došlo v řečtině, kdy se od tvaru Matthíás odštěpil tvar Matthaios.
Ondřej Andreas Andreas Základem jména Ondřej je řecké slovo andréiós, znamenající mužný. Nejznámějším Ondřejem byl jeden z apoštolů, pocházející z Galileje. Po Ježíšově smrti absolvoval řadu misijních cest, až byl v roce 60 nebo 62 ukřižován římskými vojáky v Patrasu.
PavelPaulPaulus
Česká podoba tohoto jména vznikla z latinského osobního jména Paulus = malý. Pavel má svátek společně s Petrem, a to 29.6.
Petr Peter Petrus První z apoštolů, jehož jméno má základ ve slově petros, skála. Sv. Petr je opatrovníkem řady řemesel (mimo jiné řezníků, truhlářů, kovářů nebo hrnčířů).
Řehoř Gregor Gregorius
Další z řady jmen majících řecký původ. Gregorios znamená bdělý, ostražitý. Patronem jména je Řehoř I. Veliký, jeden z nejvýznamnějších papežů.
Terezie Theres Theresia
Původ jména Terezie je nejasný - respektive možných vysvětlení je několik. Jednak se mohlo jednat o ženu z ostrovů Théra nebo Thérasia, případně o původ z řeckého slova téresis, což znamená záštita nebo ochrana. Případná další vysvětlení najdete na stránkách Libri.cz.
Václav Wenzeslaus, Wenzel Wenceslaus
Jméno Václav pochází ze staročeského (slovanského) osobního jména, které znamenalo více slavný. Václavův svátek je ve stejný den v občanském i církevním kalendáři, tedy 28.9. V tento den si připomínáme svatého Václava, nejvýznamnějšího a nejznámějšího českého světce.
VavřinecLaurenzLaurentius
Křestní jméno Vavřinec pochází již ze starověku a původní (latinská) varianta značila člověka pocházejícího z města Laurenta. Vavřincův svátek je, stejně jako u Václava nebo Vojtěcha, slaven ve stejný den v církevním i světském kalendáři - 10. srpna.
VojtěchAdalbertAdalbertus
Toto jméno je, stejně jako jméno Václav, čistě slovanským jménem. Pochází ze spojení slov vojsko a útěcha - Vojtěch je tedy ten, který přináší vojsku útěchu. Jako německá obdoba se uvádí jméno Adalbert, které ale vychází ze starogermánského Adal-berath, sousloví znamenající skvělý původ. Vojtěch má v církevním i světském kalendáří svátek ve stejný den - 23.4.
Žofie SophieSophia
Základem jména Žofie je řecké slovo sofía, moudrost. Patronkou jména je světice Žofie Římská, která za císaře Diocletiana zemřela mučednickou smrtí.