Nadpis


Zpět

Čilec

V Čilci bývala tvrz, jež do 16. století se udržela. Z vladyk se připomínají: Jan z Čilce 1398 - 1408, Naček z Čilce 1418 - 1440.

R. 1543 vložili si Jan, Jiřík a Petr, bratři Brambůrkové z Koklína, tvrz a dvůr Čilec v obnovené desky zemské. Jan a Petr přečkavše bratra svého, prodali dotčené zboží 1558 Jindřichovi purkrabí z Donína a na Benátkách.

Ves však náležela ode dávna k panství Benátskému. Dva dvory kmetcí měla v Čilci měla též obec Nymburská. V knize důchodů městských jmenují se kolem r. 1545 Rychlík a Mráček. Pro vzpouru proti cís. Ferdinandovi I. propadla obec tyto dva poddané, načež přivtěleni k Poděbradům.

Ale již r. 1558 směnil císař Ferdinand dva tyto dvory kmetcí s dědinami, lukami, hájem a pastvinami Jindřichu purkrabí z Donína, čímž celá ves, ovšem nepatrná, benátskou se stala.

Již tehdy připomíná se v Čilci krčma výsadní; krčmár t.č. však nešenkoval.

R. 1654 byli tu:

Měl
kor. polí potahů krav jalovic sviň
Jan Hovorka 75 4 2 3 4
Pavel Pýcha 70 2 1 -- --
Václ. Ježek 30 -- 2 -- --
Václ. Krčmář 20 -- 2 -- --

Při panském dvoře bylo r. 1713 polí 560 korců, zahrad a vinic 5 korců, luk na 112 vozů sena a otavy.

Později odprodáno asi něco na selské usedlosti, neboť v roce 1750 bylo při dvoře 408 kor. polí, 8 korců zahrad a chmelnic, luk na 42 povozy, úhoru 55 korců a pustých 15 korců.

Bývalí hospodáři:

Č. 8. 20. Kolem r. 1620 hospodařil na statku Jan Charvát. 1638 byl již mrtev. Vdova prodala statek Pavlu Pýchovi. Od něho jej koupil 1662 Václ. Krčmář za 250 kop. Při statku bylo 16 kop záhonů rolí. R. 1688 ujal statek Jan Dyk, r. 1696 Jan Dyk mladší. Musil však z poručení vrchnosti 1702 pro nedbalé hospodářství vrátiti statek otci svému. 1710 připsati dala vdova statek synu Martinovi za 450 kop. 1765 dostal jej Martinův syn Martin za 500 kop. 1765 ujal statek zeť Jan Černík na 16 let do vzrůstu švagra svého. R. 1781 byl statek rozdělen. Polovici pozemků a staré stavení pod č. 8. dostal Josef Dyk. Druhou polovici pozemků pod č. 20 ponechal si Jan Černík a k té vystavěl si nové stavení. Josef Dyk měl roboty jízdné 1 1/2 dne týdně s párem potahů po celý rok. Pěší 1 1/2 dne od sv. Jána do sv. Václava. Ouroku 3 zl. 2 kr. Po Jos. Dykovi připsán půlstatek 1810 synu Josefovi. Půlstatek č. 20 ujal 1806 po otci syn Václav Černík.

Č. 9. 22. 1622 byl tu hospodářem Jiří Žeťbych, který skládal peníze sirotkům neb. Jana Srba. 1628 koupil tento 16 kop. statek Matěj Novotný za 500 kop míš. Po roce prodal jej Kašparu Chalupníkovi. Po smrti jeho 1635 ujal statek Jan Hovorka. Válkou byl mu spálen a úplně zpustošen. 1655 přiženil se ku vdově Mik. Frýček. Po něm tu hospodařil od r. 1673 Václ. Kašpar. Od něho koupil statek 1681 Řehoř Franc za 270 kop. Později koupil živnost Matěj Skřivan za 280 kop bez zavdavku s ročními splátkami po 6 kopách. 1691 koupil statek Kar. Roháč; 1695 Matouš Skřivan, vlastní dědic. 1737 připsán synu jeho Matějovi za 400 kop. 1763 postoupila vdova Anna statek synu Martinu Skřivanovi, který jej 1792 rozdělil a polovici zeti svému Janu Zahrádkovi k č. 22 postoupil. Půlstatek č. 9 dědil 1804 syn Jiří Skřivan a po něm 1832 syn Václ. Skřivan za 760 zl. stř. Zahrádkův půlstatek připsán 1845 Janu Bartouškovi.

Č. 12. 1620 náležela chalupa Pavlu Podmoklskému, jinak Krčmáři. 1657 odhadnuta byla pustá i nevystavená synu jeho Václavovi na 50 kop. 1662 koupil ji Václ Říha, 1663 Adam Sekáč a 1669 Mat. Skřivan za 114 kop. 1686 ujal chal. Mat. Krupička s 5 kopami záh. za 170 kop m. Zavdavku položil 12 kop. Zbytek na roč. splátky po 3 kopách- 1708 vyměnili si vzájemně chalupy s Martinem Doležalem ve Strakách. 1713 připsána byla chal. synu Martinu Doležalovi. 1725 ujal ji výměnou Jan Šťastný a postoupil ji 1752 synu svému Václavovi za 227 kop. 1779 dostala se Jakubu Šťastnému. Roboty pěší měl 3 dni týdně po celý rok. Po něm tu hospodařil syn Jan. R. 1845 koupil usedlost Jan Hruška z Obodře za 2800 zl. stř.

Č. 17. R. 1620 náležel statek Ondřeji Šmídovi. 1630 prodal jej s 9 kop. záhonů Jiřímu Ježkovi za 200 kop gr. 1638 odhadnut byl k ruce Víta Zemana. Po něm tu hospodařil nejspíše syn Václ. Ježek. 1657 ujal statek pustý Václav Šmíd za 100 kop. Později dostal se synu jeho Tomášovi. Tomáš postoupil jej 1695 Jiřímu Černíkovi za 191 kopu grošů. 1719 připsán byl statek Matěji Černíkovi. 1745 jeho synu Jiřímu, 1767 Václ. Černíkovi. Od něho dostal jej 1802 syn jeho Václav.