Nadpis


Zpět


Staré
PAMĚTI OSAD
soudního okresu
NYMBURSKÉHO.

Sebral
FR. MIKOLÁŠEK
učitel v Nymburce

Se 6 obrazy, 5 plánky a mapkou z r. 1895

Tiskli Zmatlík a Strachota v Nymburce. -- Nákladem vlastním.
1901.

Předmluva
I. Část všeobecná
II. Osady dle bývalých panství
 
 • Statek Kovanický
 • Statek Mcelský
  • Mcely
  • Studce
 • Panství Poděbradské
  • Bobnice
  • Budiměřice
  • Draho
  • Hořátev
  • Chleby
  • Kovansko
  • Netřebice
  • Rašovice
  • Šlotava
  • VestecPředmluva

Přál jsem si sestaviti o našich osadách a bývalých obyvatelách zprávy, jež dosud zachovaly se z dob minulých. Šlo mi predem o takové, jež týkají se lidu poddaného. Hlavně čerpal jsem ve zbylých ještě knihách pozemkových, uložených při c.l. okresních soudech a v archivu zemském. Několik se jich zachovalo ze století šestnáctého, hlavně však z konce století sedmnáctího. Někde ani ty ne. Staré pozemkové knihy jsou pro poznání našich osad velmi důležuty. Nejen jména bývalých hospodářů než i dávné smlouvy, výměnky, různá pojmenování, bývalí hodnota věcí, druhdy i poměry domácí, vlastnosti hospodářů (ovšem začasté z hlediska toliko vrchnosti a úředníků), nehody jednotlivce, rodinu i obec stihnuvší, různá nařízení, roboty a dávky vrchnostem a j. lze z nich vyčísti. Ve sbírce této omezil jsem se takořka na jména hospodářů, ježto jinak by byla knížka příliš objemná. Věci povšechné shrnul jsem v část všeobecnou. Z usedlostí uvádím pouze ty, které již ve stoleté sedmnáctém aneb na počátku století osmnáctého byly. Z pozdějších ony, jež povstaly dělením prvnějších. Jména hospodářů připomínají se tu jen do počátku století devatenáctého, protože pozdější starším lidem známa jsou. Čísla usedlostí jsou nynější.

Jiným pramenem byly mi archivy zámecké a musejní archiv nymburský. V některých zachovaly se tak znavé urbáře či knihy správní. Jsou to seznamy robotníků dle vsí s mírou poplatků a dávek vrchnosti. Mnohé z těchto archivů na staré paměti velice chudy jsou, ano starý archiv lyský zničen jest úplně. Jen v tamní děkanské budově zachovalo se z něho několik knih, hlavně urbář z r. 1553.

Vedle uvedených našel jsem pramenů mnohé paměti o našich osadách v archivu zemském a c.k. místodržitelském.

V čele pamětí osad, dle bývalých panství rozdělených, uvedl jsem stručně jména těch, jimž panství neb statek náležel. V tom velice mi usnadnil práci autor veledíla "Hrady a zámky" pan prog. Aug. Sedláček, svoliv ochotně k tomu, abych z díla toho, čeho potřebuji, užil. Té laskavosti dostalo se mi také od pana řed. T. Bílka strany spisu jeho "Dějiny konfiskací". Zprávy odtud čerpané, pokud možno bylo, rozšířil jsem výpisy z desk zemských. --- O kostelách a školách vybral jsem z větší části látku z vikariátního archovu nymburského; málo z kronik farních.

Vedle uvedených pramenů původních a spisů Sedláčkova a Bílkova užil jsem při této sbírce Archeolog. památek, Knih konfirmačních, Erbenových regest, Tomkových Dějin Prahy, Vintrových Děj. církevních, Frindových Dějin církevních, Sommra a j.

Bylo by záhodno, aby k dochovaným nám pamětem písemným přidružily se paměti starců, by budoucí osadníci věděli o osadách svých více, než pověděti lze nyní. Paměti takto sebrané měly by tvořiti základ kroniky, již psáti je čestnou povinností každé obce.