Nadpis


Zpět

Podlužany

Osada tato jeví se vždy jako část panství Kuncberského (viz Křinec).

Na počátku století 17. bylo tu 15 usedlostí. Z těch po válce třicetileté byly 4 pusté. O krčmáři je řeč již r. 1557, však zápisy o panské krčmě a o mlýně zachovaly se jen od r. 1740.

Bývalí hospodáři:

Č. 1. 1637 patřila usedlost Janu Tkalcovi, který skládal peníze sirotkům po neb. Michalovi Novotném. 1652 byla chalupa odhadnuta rychtářem a konšely křineckými na 80 kop míš. a připsána Janu Hunkovi. 1669 ujal ji Jak. Kutman za 115 kop. 1723 syn Jiří za 134 zlaté. 1741 přiženil se ku vdově Jiří Velechovský. 1767 odevzdal chal. pastor. synu Janu Kutmanovi za 246 zl. 1789 ujal chalupu na 5 let (do vzrůstu mlad. bratra Matěje) Jiří Kutman. U chal. 3 kopy 6 záhonů rolí. 1796 koupil chal. bratr Matěj Kutman. 1841 dal ji synu Josefovi.

Č. 2. 1652 ujal chalupu po neb. Jiřím Tobiášovi Jan Petráček za 90 kop míš. Po něm Vilém Turnovský 1664. 1675 připsána jest Jiř. Šťastnému za 100 kop. Týž prodal ji 1679 Janu Hunkovi. 1697 koupil chalupu Václav Velechovský. 1713 postoupil ji bratru Pavlovi, ten 1716 bratru Petrovi. Od něho dostal chal. 1743 syn Jan Velechovský. 1789 Janův syn Václ. Velechovský za 224 zlaté. 1825 Jan Velechovský.

Č. 3. 1638 seděl na statku Adam Dvořák, který skládal peníze při každoročním soudě rodině Zichově. 1652 Matěj, syn Adama Dvořáka, ujal statek valně spustlý, rychtářem a konšely košickými na 255 kop odhadnutý. 1659 dostal se Jiřímu Bokvaji. 1675 vyhořel. 1678 vzato od statku 6 kop rolí a rozděleny mezi jiné sousedy. 1680 ujal statek 12kopový Tomáš Vonka za 289 kop. 1689 Jan Vonka. 1713 jeho syn Jan. 1750 připsán jest statek synu Václavovi Bontkovi za 602 zl. 1778 Václavovu synu Jiřínu. 1825 Frant. Bonkovi za 1800 zlatých kon. m.

Č. 7. Hospodářství toto někdy Jana Hlušičky po 30 let pusté dala vrchnost 1669 znovu postaviti a se 6 kop. záh. ujal je Jiří Bokvaj mladší za 100 kop, které splácel vrchnosti. Později postoupil je bratru Jakubovi. Týž dal chalupu 1701 synu Janovi (již jen se 3 kopami rolí) za 131 zl. 1732 dostal ji syn Janův Václav Bokvaj. Při živnosti vystavěl si bratr hospodářův Matěj domek a 1736 ujal celé hospodářství. 1751 dal je synu svému Janovi za 131 zl. 1818 připsáno bylo Janovu synu Janu Bokvajovi za 1300 zl.

Č. 10. 1742 prodala vrchnost kuncberská zdejší hospodu Frant. Vonkovi za 150 zl. Po smrti jeho 1774 děditi ji měl mladší syn Jan, postoupil ji však staršímu bratrovi Františkovi za 400 zl. 1824 připsána byla hospoda spolu s kovárnou Frant. Vonkovi za 2000 zlatých.

Č. 13. 1638 dopláceti měl Jan Kubín na statek tento ještě 184 kopy. 1652 statek pustý a spálený odhadnut byl na 90 kop a ujal jej Václ. Čáslavský. Později byl vrchností nově postaven a prodán Mat. Velechovskému. Po smrti jeho 1670 připsán byl synu Jiřímu. Od něho dostal jej 1716 syn Pavel za 514 zl. 1744 připsán byl s 11 kop. záh. Matěji Velechovskému. 1772 jeho synu Janovi za 788 zl. Po 13 letech postoupil Jan živnost mlad. bratru Frant. Velechovskému. Po něm 1824 dědil syn jeho František.

Č. 14. 1652 zapsána chalupa po Šťastném Zychovi pustá a spálená Václ. Bělohlávkovi za 88 kop. 1669 Jak. Černému. Když tento sběhl, ujal chal. se 4 1/2 kopami záh. Jakub Vojtíšek r. 1671. Po něm syn Martin. 1705 přiženil se ku vdově Jiří Malík. 1746 ujal statek (již o 11 k. 35 záh.) Jan Malík za 709 zl. 1790 jeho syn Josef. Po smrti jeho ujal statek Jan Malík.

Č. 16. Usedlost někdy Jiřího Zycha pustou koupil 1659 od vrchnosti Jan Košťál za 80 kop. 1685 ujal ji Matěj Štefan. 1714 jeho syn Jan za 101 zl. 1742 Jan Štafl, 1777 syn Václ. Štafl za 228 zl. Později ujal chal. syn Jiří.

Č. 17. 1638 náležel statek Mart. Dvořákovi. Po letech dala jej vrchnost pustý a spálený postaviti a 1659 prodala Baltasaru Knytlovi za 120 kop. Od něho dostal statek syn Tomáš. 1719 Tomášův syn Václ. Knytl za 512 zl (výměra 12 K. 35 záh.). Sirotci po něm prodali statek 1740 Mat. Pažoutovi. 1758 ujal jej Václ. Pleskač přiženiv se ku vdově. 1779 postoupil statek pastor. synu Pavlu Pažoutovi za 822 zl. 1828 připsán byl Frant. Pažoutovi za 2000 zl.

Č. 18. 1638 chalupa s krčmou patřila Václ. Kubínovi. Po mnoho let byla pak pusta. Teprv 1664 vrchností nově postavena a prodána Adamovi Duchkovi za 130 kop. 1686 ujal ji Pavel Vonka. 1721 syn jeho Jan. 1761 Janův syn opět Jan Vonka za 281 zl. Vdova po něm provdala se 1779 za Pavla Fuxa. Od něho ujal chal. pastorní syn Jan Vonka 1793.

Č. 19. 1637 byl tu Jiří Duchek. 1658 byl statek obnoven a prodán s 11 kop. záh. Janu Pleskačovi za 120 kop. 1689 jeho synu Jiřímu za 314 kop. 1723 ujal statek Jan Pleskař. 1761 syn Pavel za 630 zl. 1786 Pavlův syn Jan. 1804 koupil statek Josef Dolanský za 11100 zl. 1808 prodal jej Jos. Novotnému z Mečíře. 1839 obdržela statek dcera Kateřina a manžel její Václ. Navrátil z Mutinska.

Č. 20. 1652 ujal chalupu od et již zcela pustou Mikoláš Novotný po otci svém Martinovi za 70 kop. 1683 postoupil ji synu Ondřejovi. 1721 připsána byla chalupa synu jeho Václavovi Novotnému. 1753 opět synu Václavovi za 89 zl. Po něm dostala se 1766 Matěji Kořínkovi. Od něho koupil 1795 chalupu Jan Kunc za 624 zlaté. Po smrti jeho provdala se vdova r. 1800 za Frant Vlčka z Mečíře. Od něho ujal chalupu 1824 pravý dědic Jan Kunc. Od něho dostal chalupu 1835 syn Josef.

Č. 21. 1638 hospodářem tu byl Adam Kubín. 1652 ujal statek pustý se 12 kopami rolí Havel Novotný za 120 kop. 1670 koupil jej Jiří Štajmon za 250 kop. 1673 připsán byl Jakubu Lacinovi, jinak Kuncovi. 1682 ujal statek Jiří Kun. 1713 jeho syn Martin za 210 kop. 1745 opět Martin Kunc, syn. Po jeho smrti 1784 dostal se statek synu Václavu Kuncovi a po něm 1822 Františku Kuncovi.

Č. 22. 1659 ujal statek o 11 kop. 40 záh. Kryštof Greš za 150 kop grošů. 1689 připsán byl Martinu Dvořákovi za 317 kop. 1703 přiženil se ku vdově po něm Václ. Kolenský. Od něho dostal živnost 1728 pastorní syn Mat. Dvořák. 1759 syn Jiří Dvořák. 1772 syn Matěj Dvořák za 712 zl. 1797 připsán byl statek Václavu Dvořákovi. On postoupil jej 1835 synu Františkovi a manželce jeho Kateřině roz. Živnůstkové z Netřebic za 1400 zl. k. m.

Č. 23. 1638 Jan Chlapil "měl grunt svůj zaplacený". 1651 koupil jej obnovený Mikoláš Grof za 200 kop. 1677 předstoupila na kancelář vdova a přiznala se ústy svými, že postoupila statek s 15 kop. rolí, likami a zahradami synu Martinu Grofovi za 457 kop 55 grošů a 5 penízů. 1696 koupil jej Jan Novotný za 562 zl. 1703 Jiří Horušička. 1735 syn jeho Jiří Horušický. 1764 syn Jiří. Po smrti jeho od r. 1789 tu hospodařil do vzrůstu pravého dědice Tomáš Huza. Od něho ujal statek 1799 Frant. Horušický. 1821 koupil jej Jan Velechovský za 8160 zl. k. m. 1846 přiženil se do statku ku dceři Anne Velechovské Jan Šmelhaus ze Sovenic.

Č. 24. 1652 ujal chal. po neb. otci Vavřinci Václav Zicha za 60 kop. 1666 jsouc spálená byla nově postavena a připsána Václ. Duchkovi. 1682 koupil ji Jiří Kumpost za 91 kopu. 1691 Martin Lacina. 1711 Jan Šimáček. Od něho 1713 Václ. Kořínek za 133 zl. 1719 přispána byla Martinu Karlovi, který pojal vdovu po Kořínkovi za manželku. 1753 jeho pastor. synu Frant. Kořínkovi a 1772 Jos. Kořínkovi. Po smrti jeho 1824 synu Josefovi.

Č. 25. 1740 koupil Adam Jiřička mlýn v Podlužanech od vrchnosti kuncberské za 200 zl. U mlýna 1 světnice, 1 kuchyň, 1 komra, 1 složení a pila. 1754 koupil mlýn Václ. Komárek za 505 zl. Platil z něho vrchnosti ročně 20 zl., mimo to odváděl 25 kor. žita a 15 kor. ječmene. 1764 koupil mlýn Jan Vavroušek za 700 zl. 1766 Jan Šourek z Chlumce a 1770 Jan Šantroch. 1794 koupil mlýn s 10 měr. rolí Vojt. Tomsa za 1410 zl. 1802 Frant. Nosek. Po něm tu byli ještě Václ. Čížek, Ant. Laufman, Frant. Janota, Jos. Janota, Jan Zámezský a j.

O Havlu Polákovi z Podlužan viz Jíkev.