Nadpis


Zpět

Netřebice

Osada tato stála již ve 12. století. R. 1186 darovala ji Alžběta, choť knížete Fridricha, Johanitům. (Arch. pam. 1857)

Před rokem 1547 najímali občané zdejší pozemky nymburské proti vsi Kratonohům ležící. V r. 1545 připomíná se rychtář netřebský, jenž ze 2 dílců platil 20 gr., a Jan Hanuš, který platil ze 2 dílců, jež mu Doležal přepustil. (Archiv nym.)

Dle zámec. urbáře poděbrad. bylo tu 1553 těchto 7 usedlých: Dura Kratonožková měla rolí 3/4 lánu, Matěj Benáckej 3/4, Jan Kulich 5/4, Štěpán 1 lán, Duchek Na Jirouškově (statku) 3/4, Vávra na Chyanově 1, Vít na Horušově 1/4. Ouroku sv. jiřského platili celkem 3 k. 11 gr. 2 den., sv. havelského 3 k. 11 gr. 2 den., ouroku z pastev 3 kopy grošů, ouročních slepic o vánocích 15. Ve vsi byla krčma výsadní. U vsi dědiny Netřebská a Oumyslovická. Pronajímaly se za 7 kop grošů - víc - míň.

V urbáři z r. 1574 uvádějí se: Jan Janoušek. Po něm dědil statek 1589 syn Jakub. Po smrti jeho koupil statek Jak. Tomášek za 325 kop. Burjan Bureš a Jan Martinů, krčmář. Mach Vítků, jenž koupil statek od Václava Vacka za 295 kop gr. Jan Šafář koupil 1578 spáleniště. Od něho koupil je 1591 syn Vávra za 75 kop a postavil statek, který, když Vávra zemřel, koupil roku 1600 Tomáš Raroch. Václ. Prudič koupil 1597 statek po Duchkovi Prudičovi pozůstalý od Jana Sládka a Pavla krčmáře, bratří svých za 150 kop. Další hospodáři uvádějí se teprv v urbáři z roku 1651. Bylo jich opět jen sedm jako před sto lety. Byli to: Pavel Machůrka měl 3/4 lánu rolí, Mart. Neruda 3/4, Jan Kumperka 1 1/4, Matouš Tkadlec 1 lán, Pavel Prudiš 3/4, Václav Voráček 1, Jan Šafář 1/4. Toho času platili o sv. Jiří ouroku 6 k. 22 gr., o sv. Havle 6 k. 22 gr., ouročních slepic 15.

R. 1654 tu byli 3 usedlí: Pavel Michálek měl 54 korce, Pavel Prudych 54, Mat. Hořák 18 korců polí. Pusté byly usedlost: Nerudovská 54 korce, Krumberkovská 90, Voráčkovská 72, Šafářovský 18.

V r. 1672 byly usedlosti již vesměs obydleny. Seděli v nich dle hořeního pořádku: Pavel Michulka (n.č. 2), Pav. Prudiš, Jan Svoboda (n.č. 3), Štastný Voheň (n. č. 5), Václav Novotný, Mat. Horák, Jak. Svoboda.

Mezi zde uvedenými hospodáři a některými pozdějšími není pojítka. Liší se jmeny, a usedlosti výměrou. Proto nemožno říci, v kterých nynějších číslech mnozí z uvedených hospodářů seděli.

Paměť:
V sezení rady města Nymburka podána roku 1692 tato stížnost: Václav Červenka (snad z Nymburka) navedl někdejšího čeledína svého Vítka Vencu, aby v Netřebicích 22 ovce, náležející Samueli Jindickýmu, řezníku v Poděbradech, ukradl. Venca, jenž toho času sloužil jako pacholek v Čilci, uposlechl a nočního času pro dobytek ten s někým ještě druhým, jejž jmenovati nechtěl, se vypravil. Týž druhý nevyjevený spolutovaryš, když on ovčí dobytek ze dvora selského vyháněl, dle vlastního přiznání klobouk a střevíce v ruce držel a na stráži stál. Červenka kradený dobytek u Nymburka přijal a mezi stádo ovec smíchal. Druhého pak dne vymíchaný Adamovi Minichovi odevzdal, který je do Prahy zahnal. Pro výstrahu jiným Červenka a Vít Venca na 3 míle zdélí a šíří od města na všechny časy pod pokutou vyměřenou vzdalovati se měli. Minich, který bez vědomí, že by ovce kradené vyly, je přidal a prodal, 10 kop m. na milosrdné skutky položiti musil. (Arch. nymb.)

Hospodáři na usedlostech dle nyn. čísel:

Č. 2. Václav Jeník koupil 1667 hospodu po neb. Pavlu Machůrkovi, tchánu svém, za 659 kop. Při ní 12 kop polí. 1704 dostal ji syn Jan Jeník za 846 kop. Ku vdově po něm přiženil se 1732 Pavel Antoš. Od něho dostal hospodu 1755 pravý dědic Václav Jeník za 1208 kop gr. Když 1777 zemřel, provdala se vdova za Fr. Hovorku. 1793 připsána hospoda Janu Jeníkovi. R. 1815 koupil hospodu ve dražbě Martin Paroubek za cenu 9620 zl. v. č. (odhadní cena 15.562 zl.) Od Paroubka koupil hospodu Jan Hrázký.

Č. 3. Jiří Jeník koupil od Jana Svobody 1675 usedlost se 12 kopami polí za 309 kop gr. míš. 1712 dostal ji Vojtěch Jeník. Druhá manželka jeho ovdověla a vdala se 1721 po druhé za Mat. Zlámaného. Od něho ujal živnost 1729 syn Fr. Jeník. Při živnosti zádušní kráva. 1761 připsán statek nejstaršímu synu Matěji Jeníkovi. Týž zemřel 1779. Vdova po 3 letech vdala se za Jos. Vinklata. 1797 ujal statek pravý dědic syn Mat. Jeník. Od něho 1834 dostal statek se 143 měrami syn Jiří.

Č. 5. 8. Usedlost 7 kopovou nyn. č. 5 koupil 1681 od Šťastného Vohně Tomáš Kulich za 350 kop. 1735 dostal ji syn Tomáš Kulich. Při živnosti 2 záduš. krávy již neživé v ceně 10 gr. 1758 ujal živ. Václav Kulich do vzrůstu nejmladšího bratra Jiříka. Tento však zemřel a usedlost připsána 1776 bratru Janu Kulichovi. Jan 1799 oddělil od živnosti 15 jiter rolí k č. 8 pro Jana Hofmana z Oskořinka proto, že Václ. Hofman, otec jeho, dal hospodu v Oskořínku druhému synu svému Václavovi, který pojal dceru Kulichovou za manželku. Od Jana Hofmana ujal chalupu č. 8 výměnou 1815 za statek svůj v Chlebích Jan Soběslav. R. 1818 koupil tuto živnost se 16 jitry polí Stanislav Plachý za 2000 zl. Po 3 letech prodal ji Mat. Hlíněnému. Usedlost č. 5 připsána byla po smrti Jana Kulicha manželce jeho Alžbětě. Ta provdala se později za Krejčíka. R. 1840 připsána jest usedlost Václ. Krejčíkovi.

Č. 7. 26. Po neb. Janu Rákosníkovi ujal grunt 1795 syn Tomáš za 534 kopy. Ku vdově po něm přiženil se 1710 Mat. Douša. 1743 jsa věkem sešlá dal živnost Frant. Doušovi. Vdova po něm 1760 provdala se za Václ. Svobodu. 1775 připsána živ. synu Fr. Doušovi. Na živn. zádušní kráva- František oddělil 1793 od živnosti 55 měr polí k č. 26 pro syna Matěje. Po smrti Frant. Douši připsán statek synu jeho Františkovi 1813 za 1100 zl. Od Mat. Douši ujal č. 26 r. 1828 syn Jan.

Č. 13. Jakub Kulich koupil chalupu 1690 od Pavla Mlynáříka za 115 kop. 1704 prodal ji se 3 kop. polí Tom. Pacinovi. Od něho koupil ji 1719 Jan Fidrmoc. Ku vdově po něm přiženil se Vavř. Shnilý za 200 kop míš. Po smrti jeho 1728 provdala se vdova po třetí za Jana Bašu. 1761 dostal chal. syn Jan Baša. 1800 syn František Baša. Tento koupil později usedlost v Oseku a prodal zdejší 1815 Mat. Živnůstkovi za 400 zl. Od Mat. ujal ji se 41 měrou polí 1735 syn Václ. Živnůstka za 1200 zl.

Č. 15. Po neb. Václ. Zlámaném ujal 1688 9 kopový statek Jiří Kozel za 598 kop gr. 1719 dal jej nejmlad. synu Pavlovi. On jsa stár a syna nemaje dal statek 1746 zeti Janu Hotovcovi. Od Hotovce, který pro dluhy hospodařiti nemohl, ujal živnost 1755 švagr Jan Peřina. Vdova po tomto provdala se za Frant. Antoše. 1788 připsána živnost synu Janu Peřinovi za 1141 zl. Tento zemřel 1820 a posled. vůlí poručil statek (tehdy 133 míry) synu Františkovi v ceně 2090 zl. v. č.

Č. 18. Chalupu po neb. Matouši Tkalci ujal 1669 syn Mikuláš za 37 kop gr., kterýžto obnos do r. 1696 doplatil. "A tak sedí v zaplaceným v pokoji Páně", připsáno v grunt. knize. 1713 postoupil Tkadlec či Hliněný chalupu synu Jiřímu za 37 kop. Po 4 letech přiženil se ku vdově Pav. Rytina. Od něho dostal 1729 chal. pravý dědic Václav Hlíněný za 164 kopy. 1761 vdova po něm dala ji nejstaršímu synu Františkovi, začež on nejmladšímu Václavovi za právo dědické 20 kop gr. do sirotčí truhlice složiti musil. 1763 vdala se bezdětná vdova po Frant. Hlíněném za Jiříka Jíru. 1792 ujal grunt Václ. Hlíněný. Od něho dostal chalupu 1808 syn Matěj.