Nadpis


Zpět

Jizbice

V prvé polovici století 16. náležela část Jizbic Janovi staršímu Křineckému z Ronova. Když r. 1558 zemřel, dědil nejmladší syn Zdislav Loučeň, patřín a část Jizbic. Po brzké smrti jeho dědil zboží to bratr Kryštof (Viz Loučeň). Tato část Jizbic zůstala trvale při Loučeni.

Jiná část Jizbic náležela ve století 16. Elišce, dceři po neb. Jindřichovi ze Smiřic. Táž odkázala ji se Všejany, Vanovicemi a s částí Strak synu svému Janovi z Valdšteina. Zemřela č. 1584. Jan zemřel před mateří svou, proto ujala statky jako poručnice Voršila z Vliněvši a prodala je 1549 Vilému z Valdšteina a na Lomnici. Po něm dědil zboží Všejanské třetí syn jeho Jindřich, který je přivtělil k Dobrovici. (Dle Sedláčka)

Po Jindřichovi, který 1575 i Kuncberk koupil, dědili zboží otcovské nedílně synové jeho Vilím Vok a Heník. Část Jizbic přidělena byla ke Kuncberku a po r. 1621 splynula s částí Ronovskou.

Tato ku konci století 16. náležela Janu Albrechtovi Křineckému z Ronova. Týž odkázal manželce své Johance z Budova 500 kop gr. českých a k tomu ves Jizbice a dvůr Byšický.

Také špitál nymburský měl tu chalupu, již však jakož i jinými statky svými propadl r. 1547. Císař Maxmilian zboží špitalské Nymburským propustil.

1584 píší Nymburští Kryštofu Křineckému z Ronova, kterak doslechli, jako by lidé jeho v Jizbicích poručeno měli lesy při gruntě špitálském tamže sekati a žádají, aby to poddaným svým zakázal.

Později vedli Nymburští spor s Jindřichem mladším Křineckým z Ronova, protože bez dovolení jejich a pánů Voka a Heníka na Dobrovici a Kuncberce kus lesa obecního posekati a prodati kázal.

Po roce 1621 ztratili Nymburští chalupu v Jizbicích po druhé. Ale dostali ji zase a prodali 1669 Pavlu hraběti z Martzinů. Jest to nynější č.d. 23 (viz Bošín).

Po válce 30leté bylo v Jizbicích 14 usedlostí, z nichž 11 pustých.
V části Ronovské:

Měl
kor. polí krav jalovic
Jan Tkadlec 15 2 1
Jan Horálek 15 2 1
Zelenkovský 60 grunty pusté
Kulhanovský 35
Rendličkovský 45
Hrbovský 45
Tesařovský 5
Piturnovský 10
Vojtěchovský 10
Vítkovský 10
Duchcovský 10

V části Loučeňské:

Měl
kor. polí jalovic
Jakub Vomáčka 15 1
Havličkovský 45 pusté
Řezáčovský 30

Původní usedlosti k Loučeni náležející jsou nynější č. 3, 4, 21. Ostatní z níže uvedených patřily k Ronovu.

Č. 1. 1682 Pavel Ludvík ujal od vrchnosti místo pusté, kde sobě hospodu vystavěl, na kterouž mu vrchnost 20 kop grošů půjčila. K hospodě přikoupil 3 kopy záhonů od vrchnosti za 21 kopu grošů. 1688 koupil živnost Matěj Pokorný, 1719 jeho zeť Šťastný Jiroušek za 101 kopu, 1722 Šťastný Piroutek, 1724 Jiří Hladík, 1736 Václav Hladík. 1772 Václavův syn Jan Hladík za 154 zlaté. Z částky té dostaly děti, jichž bylo 8, věnem po 4 zl. 24 kr. 3 den. 1824 připsána byla chalupa synu Janu Hladíkovi, a protože týž t.č. již mrtev byl, tedy vlastně jeho dětem až do dospělosti syna Václava Hladíka, který ji obdržel 1825. 1847 směnil chal. Jos. Tuzar za svoji pod č. 7.

Č. 2. 1660 Jiří Kutmon ujal chal. docela pustou po Václ. Dubském za 31 kopu. Když zemřel, hospodařil v ní od r. 1689 Václ. Svoboda. 1722 dostal chal. jeho syn Martin. 1760 Jan Svoboda za 213 zl. Po smrti jeho 1791 ujal chalupu Jos. Altman do vzrůstu syna Václava. Tomuto byla připsána r. 1825. R. 1842 dostal chalupu syn Jan Svoboda za 920 zl.

Č. 3., 31. 1726 Jan Altman po smrti otce Jiříka ujal statek se 12 kopami rolí za 350 kop gr. 1764 jeho syn Jan. Po smrti jeho 1816 byl statek rozdělen. Dvě třetiny pozemků obdržel syn Václav, jednu třetinu syn Josef k č.d. 31. Statek pod č. 3 obdržel 1840 po otci Václavovi syn Jan Altman. Chalupu pod. č. 31 syn Josef 1843.

Č. 4. 1698 Vavřinec Motyčka ujal chal. 3 kopovou od Doroty, vdovy po Mat. Husičkovi, za 55 kop. 1737 syn Mikoláš Motyčka za 90 kop. 1776 Václav Motyčka. Robotou povinen byl týdně po 3 dni buď sám, buď jinou statečnou osobou. Dle protokolu z r. 1821 připsána byla chalupa Václ. Starému za 1320 zl. R. 1835 koupil ji Jos. Landovský ze Smilovic za 300 zl.

Č. 6. Jiří Tuzestal ujal chalupu nově vrchností postavenou před r. 1669. Poněvadž pro velkou bídu robot konati a úroku platiti nemohl, dosadila vrchnost sem 1679 za hospodáře Václava Čapka. Po 3 letech byla chalupa Tuzestalovi vrácena, když uvolil se lépe platiti. 1691 postoupil chalupu zeti Kryšt. Hasíkovi. 1708 ujal ji Jiří Kožíšek. 1741 jeho syn Václav Kožíšek. 1788 Frant. Kožich za 246 zl. 1833 připsána byla chal. synu Františkovi za 320 zl. On prodal ji po roce Václ. Čermákovi z Patřína.

Č. 8. Matouš Mikeš ujal chalupu po Kryštofu Čermákovi před r. 1660 za 36 kop. 1689 postoupil ji synu Václavovi. 1708 koupil chal. Jak. Tlustý. 1714 přiženil se ku vdově Matěj Jech. 1744 ujal chalupu syn jeho František. 1785 Františkův syn Matěj Jech za 154 zl. 1832 koupil chalupu Jan Bernard za 786 zl.

Č. 10, 11. 1667 Václav Hodač ujal místo pusté po Matěji Plíhalovi se 12 kopami záhonů rolí za 94 kopy grošů. 1707 postoupil statek synu Matějovi, který povinen byl sestru svou "od P. Boha poníženou a při rozumu nedostatečnou" do smrti chovati. 1710 koupil statek Jakub Tuzar. 1744 přiženil se ku vdově po něm Ant. Čapek. 1755 postoupil statek pastornímu synu Frant. Tuzarovi za 462 zl. 1783 koupil statek ve veřejné dražbě Jan Tuzar za 815 zl. Tuzar 1830 statek rozdělil. Polovici pod č. 10 dědil syn František. 1846 koupil ji v dražbě Jan Zajíček za 1694 zl. Druhou polovici statku pod č. 11 dědila 1830 dcera Kat. Tuzarová, která téhož ještě roku postoupila ji synu svému Václ. Štruplovi.

Č. 14. 1668 Petr Kutmon ujal pustou živnost po neb. Mikulášovi za 23 kopy a nově ji postavil. 1673 Jan Hájek. 1683 syn Říha Hájek za 50 kop. 1693 koupil chalupu Jan Mašek. 1695 Jiří Benak, 1697 Jiří Hájek, 1702 Václ. Mareček, 1709 Jak. Hojsák a 1714 bratr jeho Václav. 1744 Václavův syn Matěj Hojsák. 1777 připsána byla chalupa synu Frant. Hojsákovi za 161 zl. R. 1810 dal ji synu svému Janovi za 1210 zl.

Č. 16. 1659 chalupa (dříve statek) po Janu Tkalcovi odhadnuta byla rychtářem a konšely jikevskými Lukáši Čermákovi za 39 kop míš. 1692 postoupila ji vdova Kateřina synu Lukášovi. 1735 dostal ji Lukášův syn Matěj za 60 kop. Po něm 1780 Václ. Čermák. 1817 připsána byla synu Josefovi a 1849 opět Jos. Čermákovi za 950 zl.

Č. 19., 20., 32. 1659 Jan Holárek ujal 12 kopový pustý statek po otci Janovi s přidanými 3 kopami záhonů od statku Jiřího Tuzara za 78 kop. 1666 připsán byl Jakubu Justovi. Vdova po něm postoupila jej 1683 Václ. Paulovi. Paul po 2 letech Bartol. Holubovi. 1693 ujal statek Jan Červinka za 185 kop. 1708 syn Jakub. 1740 Jakubův syn František. Tento 1781 oddělil od statku 17 měr polí pro staršího syna Václava pod č. 20. Ostatek pod č. 19 dal mladšímu Josefovi za 325 zl. Po něm dědil 1831 syn František Červinka. Chalupu č. 20 ujal 1794 na 15 let k rukám pěti sirotků po Červinkovi Václav Jakubec. Pak ujal ji syn Josef Červinka a 1840 jeho syn Václav. Od statku č. 19 bylo později odděleno 57 měr a připsány 1831 Janu Červinkovi. Vdova po něm provdala se 1846 za Jana Kožicha.

Č. 21. 1735 Mat. Svoboda ujal živnost se 4 kopami od tchána svého Jana Vlčka za 110 kop. Roboty 2 dni pěší. 1761 syn Václav. Ten zemřel r. 1811. Živnost připsána 1828 synu Jakubovi za 428 zl. a po brzké smrti jeho 1831 nezletilému synu Ant. Svobodovi.

Č. 22. 1668 Václav Háček ujal místo pusté na statku někdy Tkalcovském, na němž chalupu si vystavěl a k ní 3 kopy záhonů obdržel. Když po roce sběhl, ujal chalupu Jan Herner a prodal ji 1682 Václ. Čapkovi za 69 kop. 1720 připsána jest synu Janu Čapkovi. 1756 synu jeho Antonínovi. 1783 koupil chalupu po neb. Čapkovi Václav Zajíček za 116 zl. On mocí svadeb. smluv odevzdal ji 1821 synu Janovi. 1844 připsána byla Václ. Zajíčkovi za 1000 zl. k. m.

Č. 23. 1653 Dorota Veselá, vdova, nymb. špitála poddaná, přiznala se, že prodala chalupu se 3 kop. záhonů Janu Kučerovi za 160 kop míš. 1679 "ráčil jest Pán Bůh všemohoucí Jana Kučeru prostředkem smrti z tohoto bídného světa povolati" a chalupu po něm obdržel syn Matěj za 160 kop míš. 1693 ujal chalupu Ondřej Horáček. 1721 postoupil ji synu Petrovi za 227 zl. 1738 ujal od vdovy chal. Matěj Louda. 1760 dal ji pastornímu synu Janu Horáčkovi. Od něho ujal ji 1788 syn Jan. 1828 koupil chalupu Jan Neuman za 868 zlatých.