Nadpis


Zpět

Držitelé selských gruntů ve vsi Strachoňovicích od konce 16. do konce 18. století

Stejně jako Černíč, i Strachoňovice spadaly pod radkovskou rychtu. Historie majitelů místních gruntů je tedy zachycena ve stejné pozemkové knize, jako je tomu u Černíče - v pozemkové knize panství Telč č. 8195 (fond C17, MZA Brno). Zápisy začínají zhruba rokem 1580, přičemž u prvních zápisů se jedná o přepis starších záznamů, které se nedochovaly. Celkem zahrnují pozemkové knihy pro Strachoňovice 16 gruntů a 6 chalup. Zajímavé je, že ve Strachoňovicích nedošlo k přečíslování - tudíž ta čísla popisná, která jsou zaznamenána na přelomu 18. a 19. století v pozemkové knize, jsou stále v platnosti. Tak Janouškovský grunt stále nese čp. 12, Besedovský čp. 17 a tak dále.

Pokud bylo převzetí toho kterého gruntu v pozemkové knize zapsáno k určitému roku, přiřadila jsem tento rok za jméno hospodáře. Nebylo ale výjimkou, že hospodář nebyl na gruntu zapsán, a to je poté zmíněno v pozemkové knize v roce, kdy další, tentokráte již zapsaný hospodář, přebírá grunt do svého držení. V takovém případě je v tabulce uvedeno "před rokem xxxx" nebo "do roku xxxx". To je uvedeno i v případě, že grunt do doby předání držela vdova po předchozím majiteli, pokud je tato v pozemkové knize uvedena.


Číslo popisné 1

Koubovský grunt, později známý také jako grunt rodiny Teplých, byl pololánovým gruntem. Jeho cena byla v roce 1616 stanovena na 300 kop (což je u půllánového gruntu poměrně velká částka), v roce 1650 ale už jen na 170 kop, protože se jednalo o velmi zpustlou usedlost. Od roku 1665 byla usedlost v držení rodiny Teplých - jejich potomci, byť s jiným příjmením, sídlí zřejmě na usedlosti dodnes.

hospodář od roku poznámka
Jan Kouba před 1580  
Vonda Kouba 1580 syn Jana
Jílek Kouba 1613 syn Vondry
Ambrož Kovář 1616  
Vít Kouba 1642 syn Ambrože
Ambrož Kouba 1643 = Ambrož Kovář
Bartoloměj Bláha 1650  
Matěj Teplý 1665  
Matouš Teplý 1690 syn Matěje
Martin Teplý st. 1730 syn Matouše
Martin Teplý ml. 1748 syn Martina st.
Jakub Mrvka před 1771 manžel vdovy po Martinu ml.
Vojtěch Teplý 1771 syn Martina ml.
Matěj Teplý 1793 syn Vojtěcha
Vojtěch Teplý 1803 stejný jako v roce 1771
Jan Teplý 1805 syn Vojtěcha


Číslo popisné 2

Bláhovský čtvrtlánový grunt nese číslo popisné 2 - nacházel se blízko příjezdu do vsi od Radkova, kde číslování začínalo. Ačkoli se jednalo jen o čtvrtlánový grunt, jeho cena byla vyšší než u řady půllánových - 200 kop. I když se zde nevystřídalo příliš mnoho hospodářů, přece nezůstával statek v držení jedné rodiny dlouhou dobu. Jan Dvořák je sice v pozemkové knize uváděn jako strejček Matěje Bláhy (ten se nebyl schopný o grunt postarat a dluhy se mu hromadily), ale to mohlo znamenat jak strýce, tak i rodinného přítele, který přijal grunt, aby se nedostal do cizích rukou.

hospodář od roku poznámka
Bláha Janů před 1580  
Vaněk 1582  
Václav Michalů 1600  
Vávra Bláha 1650 syn Václava
Blažej Koukal 1679 zeť Vávry
Matouš Koukal alias Bláha 1717 syn Blažeje
Matěj Bláha 1760 syn Matouše
Jan Dvořák 1771 strejček Matěje, z Radkova
František Dvořák 1800 syn Jana


Číslo popisné 6

Půllánový grunt, známý pod názvem Ličkovský, nesl zpočátku jiné jméno - Krejčovský. Bohužel není v pozemkové knize napsáno, kdy a za jakých okolností se příjmí Střechavec proměnilo v příjmí Lička. Každopádně v lánovém rejstříku je Václav Střechavec už uváděn jako Lička, ačkoli příjmí Střechavec se v pozemkových knihách vyskytuje až do konce 17. století.

hospodář od roku poznámka
Vaněk Krejčí před 1580  
Urban Vetyška 1580  
Jílek Koubů 1597  
Vít Soudový 1605 z Mysliboře
Jan Nevrkal alias Vápeník 1629  
Václav Střechavec 1656  
Jan Střechavec 1696 syn Václava
Blažej Střechavec alias Lička 1721 syn Jana
Tomáš Lička 1750 syn Blažeje
František Lička st. 1779 synovec Tomáše
František Lička ml. 1801 syn Františka st.


Číslo popisné 7

Vetyškovský grunt je jeden z mála, který si své jméno podržel od 16. století dodnes (druhým takovým gruntem je čp. 12, Janouškovský grunt, i když i ten je dnes v obci známý spíše jako Trojanovský). Jedná se o celolánový grunt, který je v lánovém rejstříku chybně uveden jako Vojtíškovský. Jeho cena byla stanovena na 200 kop a v průběhu doby se příliš neměnila.

hospodář od roku poznámka
Jan Vetyška před 1580  
Jan Vetyška 1580  
Jakub Vetyška 1596 syn Jana
Tomáš Vetyška 1637 syn Jakuba
Matouš Šimek 1657  
Urban Vetyška 1669  
vdova Vetyšková před 1709 po Urbanovi?
Jíra Vetyška 1709 syn vdovy Lupačové
Michal Vetyška 1748 syn Jíry
Jakub Vetyška 1770 syn Michala
Pavel Novák 1787 manžel Anny, vdovy po Jakubovi
Matěj Vetyška 1796 syn Jakuba
     
     


Číslo popisné 8

Půllánový grunt rodiny Živných pod číslem popisným 8 měl v roce 1610 cenu 150 kop, ale jeho cena za třicetileté války výrazně spadla - v roce 1630 je prodáván už jen za 50 kop. Jeho historie v 1. polovině 17. století je opravdu pohnutá - došlo k celkem 8 prodejům, přičemž čtyřikrát se na grunt vrátil jeden majitel. Konečně v roce 1642 definitivně zakotvil v rukách jedné rodiny, a to rodiny Živných. Přesto došlo k tomu, že byla správa statku zanedbávána - hlavně po smrti Jana Živného, který převzal grunt v roce 1761. Jeho vdova se znovu provdala, o statek se ale s manželem nestarali a poté sběhli. Statek ujal Janův bratr Jakub a v roce 1782 ho předal svému synovci, Janovu synovi Václavovi.

hospodář od roku poznámka
Anta před 1580  
Vávra Kovář 1580  
Urban 1589  
Vávra Šána 1598  
Ambrož 1603  
Václav Koukal 1610  
Ambrož 1626 stejný jako v roce 1603
Václav Novák 1630  
Ambrož 1632 stejný jako v roce 1626
Vít 1636 syn Ambrožův
Tomáš Vetiška 1642  
Ambrož 1642 stejný jako 1632
Ondřej Živný 1665 syn Ambrožův
Martin Živný 1709 syn Ondřeje
Josef Živný 1748 syn Martina
Jan Živný 1761 syn Josefa
Jakub Živný před 1782 bratr Jana
Václav Živný 1782 syn Jana
Jan Kříž 1807 manžel vdovy po Václavovi
Jan Živný 1813 syn Václava


Číslo popisné 10

Maškovský grunt je pololánním gruntem, ke kterému v roce 1580 náležely 2 klisny, jeden vůz a pět krav. Jeho cena se pohybovala na konci 16. století kolem 150 kop (např. v roce 1599 byla cena 136 kop), přičemž každoroční plat byl stanoven na 4 kopy. Po třicetileté válce se jednalo o velmi zpustlý grunt, byl proto v roce 1654 prodán za pouhých 100 kop. Poté se cena ustálila na 102 kopách. Majitelé se zde poměrně dost střídají, navíc není grunt delší dobu v držení jedné rodiny. V lánovém rejstříku jsou uvedeni dva držitelé tohoto gruntu, ale s jiným příjmím - místo Macek je v lánovém rejstříku uvedeno Vacek.

Na přelomu 18. a 19. století je grunt v držení rodiny Jankových z Radkova - zajímavé je, že v roce 1797 předává otec František grunt synu Janovi, ten mu ale v roce 1803 grunt vrací, protože se ujal gruntu v Bílkově. Otec obratem předává grunt dalšímu synovi, Václavovi.

hospodář od roku poznámka
Vaněk Maškový před 1580  
Jíra Šeda 1580  
Matěj Koukal 1585  
Havel Bláhů 1599  
Jiřík Koukal alias Macek 1635 syn Matěje Koukala
Jan Macek 1654  
Vávra Macek 1666 syn Jana
Řehoř Macek 1680 ze Zvolenovic
Martin Macka 1721 syn Řehoře
Ondřej Neužil 1734 zeť Martina Macky
Martin Komín alias Neužil 1760  
František Karásek alias Janek 1772 z Radkova
Jan Karásek 1797 syn Františka
František Janek 1803 = František Karásek alias Janek
Václav Janek 1803 syn Františka


Číslo popisné 12

Janouškovský grunt je pro mě poměrně důležitý - jedná se totiž o grunt, ze kterého pocházeli moji předci, rodina Janouškových. Ta zde hospodařila až do 19. století, kdy grunt přešel na rodinu Trojanových, taktéž mé předky, protože poslední Janoušek měl deset dcer, ale žádného syna. Jednalo se o celolánový grunt, přičemž cena gruntu se pohybovala - před třicetiletou válkou byla jeho cena 270 kop, v průběhu třicetileté války pak klesla na 250 kop.

hospodář od roku poznámka
Vondra Janoušek před 1580  
Jíra 1583 manžel Ludmily, vdovy po Vondrovi Janouškovi
Mikuláš Tomášek 1606  
Jiřík Markový 1637 z Řečice
Urban Lička 1638 ze Slaviboře, manžel Magdaleny, dcery Mikuláše Tomáška
Bárta Janoušek 1657 syn Mikuláše Tomáška
Václav Janoušek 1686 syn Bárty
Martin Janoušek 1709  
Jakub Janoušek 1725 syn Martina
Tomáše Janoušek 1760 syn Jakuba
František Janoušek 1805 syn Tomáše
Jan Janoušek 1822 syn Františka


Číslo popisné 13

Jednalo se o obecní pastoušku, která na svém místě stála dlouho před rokem 1796, kdy je poprvé zaznamenána v pozemkové knize. Tehdy ji od obce odkoupil Jan Kolář za 105 zlatých. Jan ji předal svému synu Janovi za podmínek standardních pro všechny chalupníky - tedy platit roční poplatek a odvádět 26 dní pěší roboty ročně. V roce 1825 ji Jan Kolář prodává Janu Živnému, který mu za to přenechává svou pololánovou usedlost pod číslem popisným 8.


Číslo popisné 14

Grunt Jíry Bártovýho je daším z řady strachoňovických celolánních statků. Cena je vyšší než u jiných gruntů - 200 kop. Zajímavý je výčet zvířat předávaných v době prvního prodeje statku - čísla jsou podstatně vyšší než u jiných statků: 2 klisny, 3 krávy, 5 jalovic, 8 ovcí, 4 vepři a 20 slepic. Jedná se o jeden z gruntů, které přecházely skoro celou dobu z otce na syna - pouze v jednom případě z otce na dceru, resp. jejího manžela, který ale přijal jméno po statku. Dá se tedy říci, že grunt je po víc jak 200 let v držení jedné a té samé rodiny - a zůstává to tak i po roce 1820, rodina Bártových vlastní tento grunt ještě na počátku 20. století.

hospodář od roku poznámka
Jíra před 1580  
Jakub Bártový 1580 syn Jíry
Vondra Bártový 1629 syn Jakuba
Tomáš Bártů 1657 syn Vondry
Říha Bártů 1698 zeť Tomáše, muž jeho dcery Mariany
Pavel Bártů 1719 syn Říhy
Tomáš Bártů 1752 syn Pavla
Jiří Bártů 1777 syn Tomáše
Václav Bártů 1820 syn Jiřího


Číslo popisné 15

Grunt číslo 15 je v pozemkové knize nazván jako Urbanovský podsedek. Podsedek je chalupník usazený na pozemku většího sedláka, většinou v odděleném domě (chalupě). Velká část majitelů se shoduje s majiteli gruntu čp. 26 - Křížovským gruntem.

hospodář od roku poznámka
Martin Antov před 1580  
Urban Martinů 1580 vnuk Martina Antova
Jakub Křížů 1629 syn Urbana?
Říha Křížů 1658 syn Jakuba
Matěj Vítů 1663 švagr Říhy
Marek Křížů alias Přibyl 1709 syn Matěje
Matouš Přibyl 1723 syn Marka
Tomáš Přibyl 1762 syn Matouše
Tomáš Přibyl 1801 syn Tomáše


Číslo popisné 16

Nováčkovský grunt byl dalším pololánovým gruntem v obci. V roce 1580 k němu náležely ještě dvě klisny a jeden vůl, přičemž jeho cena byla v roce 1621 150 kop (stejně jako u řady jiných gruntů stejné velikosti). V roce 1721 je to ale už jen 130 kop, protože za třicetileté války grunt zpustl, byl hospodářem i opuštěn, vrátila se na něj ale zase původní rodina.

K roku 1688 se ke gruntu váže zajímavá historka - v pozemkové knize je uvedeno, že Havel Drobil, majitel gruntu, dal se z ponouknutí své manželky na vojnu, a proto grunt prodal. Zajímalo by mě, co jeho manželku vedlo k tomu, aby ho přemluvila k odchodu na vojnu.

hospodář od roku poznámka
Beneš Vackový před 1580  
Jan Bártů 1580  
Jan Drobil 1590  
Havel 1621 zeť Jana Drobila
Řehoř Drobil 1644 syn Havla
Havel Drobil 1679 zeť Řehoře
Tomáš Teplý 1688  
Lukáš Drobil 1721 syn Tomáše
Matěj Pátek alias Nováček 1724  
Tomáš Nováček st. 1747 syn Matěje
Tomáš Nováček ml. 1783 syn Tomáše st.


Číslo popisné 17

Pololánový grunt byl před rokem 1580 v držení Petra Kováře - a jeho jméno též nese grunt v zápisech v pozemkové knize, ačkoli ve vsi je známější jako Besedovský grunt. Nějakou dobu na tomto gruntě žila i rodina Janouškových, příbuzných mých předků - viz Janouškovi v Černíči, když se jeden ze synů přiženil v roce 1808 ke vdově po Matěji Besedovi. Grunt dostal na starost do doby, než bude Matějův syn Karel dospělý a schopný grunt převzít.

U gruntu se v době prodeje druhému majiteli nacházel nejen půllán rolí, ale také jedna klisna a jedna kráva. V roce 1604 měl statek cenu 150 kop, přičemž roční splátky byly stanoveny na 3 kopy. Stejnou cenu pak měl grunt i v následujících prodejích.

hospodář od roku poznámka
Petr Kovář před 1580  
Kracl 1580  
Václav 1585  
Jíra 1601  
Matěj Pospíchal 1604  
Salomena Pospíchalová 1628 vdova po Matějovi
Ondřej Pospíchal 1629 syn Matěje a Salomeny
Jan Pospíchal 1659 syn Ondřeje
Havel Kadlec 1675  
Martin Beseda 1709  
Jan Beseda 1721 syn Martina
Antonín Beseda 1768 syn Jana
Matěj Beseda 1797 syn Antonína
Pavel Janoušek a Kateřina 1810 vdova po Matějovi a její 2. manžel


Číslo popisné 18

Hospodáři se na tomto gruntě, zvaném Kolářovský, střídali poměrně často, hlavně v období kolem třicetileté války, kdy se během necelých 50 let vystřídalo na statku devět držitelů. Jednalo se o další z pololánních gruntů, jeho cena byla ale výjimečně nízká - kvůli zpustlosti se dostala až na pouhých 60 kop (jedna kráva v té době stávala 5 kop, pár volů 18 kop a podobně), později se zvedla na 80 kop - na této úrovni již zůstala.

hospodář od roku poznámka
Bárta Mikeš před 1580  
Martin Novotný 1580  
Říha Novotný 1583 syn Martina
Jíra Soukup 1609  
Pavel Pokorný 1615  
Matouš Junoch 1616  
Vítek Ambrožů 1631  
Vít Zerzub 1635  
Bartoš Zerzub 1642 syn Víta
Václav Soukup 1650  
Bartoň Janoušek 1654  
Kříž Kolář 1657  
Tomáš Kolář 1690  
Jan Kolář 1748 syn Tomáše
František Kolář 1806 syn Jana
Jan Kolář 1821 syn Františka


Číslo popisné 20

Bláhovská chalupa byla vystavěna v roce 1748 na obecním pozemku se svolením vrchnosti Jiříkem Kadlecem. V roce 1756 ji Jiřík prodává Tomášovi Bláhovi. Po jeho smrti ji v roce 1787 získává jeho syn František Bláha a po něm v roce 1824 Martin Bláha.


Číslo popisné 22

Celolánový grunt zvaný Chalupovský najdeme dnes pod číslem 22. Jeho cena byla 265 kop, tedy vyšší, než v případě jiných stejně velkých gruntů.

hospodář od roku poznámka
Matouš Chalupa před 1580  
Šimek Klímů 1580  
Vondra Michálků 1596  
Jíra Janaš 1609  
Kašpar Bártů 1662  
Bartoň Šalanda 1686 manžel vdovy po Kašparovi Bártů
Václav Chalupa 1719 syn Bartoně Šalandy
Matěj Chalupa 1754 syn Václava
František Chalupa 1777 syn Matěje
Matěj Chalupa 1804 syn Františka
Antonín Chalupa 1809 syn Františka


Číslo popisné 24

Celolánní, tzv. Koukalovský grunt, se nachází v gruntovnici jako třetí. Jednalo se o grunt v ceně 180 kop, což je cena o něco nižší než u jiných celolánových gruntů. Poměrně dlouho se držel grunt v jedné rodině - od roku 1580 až do roku 1748, i když jednou přešel z tchána na zetě, nikoli z otce na syna.

hospodář od roku poznámka
Jíra Brázda před 1580  
Vávra Koukal 1580  
Jíra Koukal 1583 syn Vávry
Mikuláš Janoušek 1595 syn Vondry Janouška
Prokop Janoušek 1642 syn Mikuláše
Josef Koukal 1672 zeť Prokopa
Tomáš Koukal 1709 syn Josefa
Martin Koukal 1741 syn Tomáše
Pavel Chalupa 1748  
Adam Dvořák 1778 z Radkova, manžel vdovy po Pavlu Chalupovi
Vojtěch Dvořák 1799  


Číslo popisné 25

Celolánní Mikšovský grunt se vyznačuje poměrně velkou stabilitou, co se rodiny hospodářů týká. Jak je možné sledovat, od roku 1642 se grunt drží v jedné rodině a ani předtím tam nedocházelo k výraznějším zvratům.

hospodář od roku poznámka
Mikeš před 1580  
Jan 1580 syn Mikeše
Šimon 1585 syn Jana
Jiřík 1638 zeť Šimona
Václav 1642 syn Říhy Hluchého
Šimon Mikšový 1679 syn Václava
Josef Mikeš 1714 syn Šimona
Vavřinec Mikeš 1748 syn Josefa
Vojtěch Mikeš 1782 syn Vavřince
Bartoloměj Mikeš 1800 syn Vojtěcha
Jan Mikeš 1809 bratr Bartoloměje


Číslo popisné 26

Křížovský grunt se dnes nachází pod číslem popisným 26. Jednalo se o celolánový grunt (podle lánového rejstříku s 16 kusy polí). V zápisech je možné vidět i to, že docházelo k výměnám hospodářů na statku v rámci obce - v roce 1809 přichází na tento grunt Bartoloměj Mikeš z čp. 25 a nahrazuje předchozího hospodáře Pavla Kříže. Bohužel není zmíněno, kam odchází Pavel Kříž.

hospodář od roku poznámka
Martin Antov před 1580  
Urban Martinů 1580  
Kříž Martinů 1597 syn Urbana
Jakub Křížů 1654 syn Kříže
Říha Křížů 1657 syn Jakuba
Matěj Vítů 1662  
Lukáš Vít st. 1709 syn Matěje
Lukáš Vít ml. 1748 syn Lukáše st.
František Vít alias Kříž 1777 syn Lukáše ml.
Pavel Kříž 1804 syn Františka
Bartoloměj Mikeš 1809 z čp. 25


Číslo popisné 27

Toto číslo popisné vystavěl v roce 1782 František Fojt. Stejně jako další chalupníci i na něj se vztahovaly obecní platby a povinnosti, mimo jiné pěší robota. Když František zemřel, zůstal po něm pouze 11letý syn Vojtěch - proto se vdova rozhodla prodat chalupu nastávajícímu zeti Josefu Šánovi z Černíče. Protože ale Josef Šána brzy zemřel a zůstal po něm jen tříletý syn, ujal chalupu Jan Mikeš, a to v roce 1816. Ten chalupu předal jako věno své sestře Anežce a jejímu manželovi Františku Jamborovi, vojákovi.


Číslo popisné 28

V roce 1782 se Šimon Janoušek osamostatnil od rodného gruntu čp. 12 a rozhodl se postavit si chalupu na obecním pozemku. Za to měl každoročně vyplnit 26 dní pěší roboty. Chalupa byla v držení rodiny Janouškových ještě před nedávnou dobou.


Číslo popisné 29

Chalupa Ondřeje Teplého byla vystavěna tzv. na zeleném drnu v roce 1788. Nacházela se za obecní pazdernou a byla Ondřeji připsána jako vlastní a dědičná. Po jeho smrti zůstala v chalupě vdova Anežka, ke které se přiženil František Koutný. Ten měl chalupu držet do vzrůstu nevlastní dcery Mariany - to splnil, přičemž Mariana mu chalupu prodala poté, co se vdala.


Číslo popisné 30

Stavba chalupy Jana Kříže pod číslem popisným 30 byla povolena v roce 1813. Chalupa byla vystavěna na obecním pozemku a za to se Jan Kříž zavázal plnit obecní závazky - mimo jiné odvést ročně 26 dní pěší roboty.