Nadpis


Zpět

Lánový rejstřík panství Telč

(Horní) Bolíkov
Částkovice
Čenkov
Černíč
Domašín nové
Doupě
Dubenky
Dvorce I
Dvorce II
Dyjice
Dyjička
Holešice
Horní Myslová
Horní Pole
Hostětice
Chvaličov
Jihlávka
Jilem nové
Jindřichovice
Kadolec
Kaliště
Klatovec
Kostelní Myslová
Krahulčí
Lexrutz?
Lhotka
Lovětín
Markvartice
Meziříčko
Mrákotín
Mysliboř
Myslůvka
Nevcehle
Nová Ves
Olešná
Olší
Ořechová
Pavlov
Peč
Pěčín
Praskoles
Prostřední Vydří
Prostý
Rácov
Radkov
Růžená
Řásná
Řídelov nové
Sedlejov
Slaviboř
Slavonice
Strachoňovice
Stranná
Studená
Studnice
Sumrakov nové
Světlá
Šach
Šašovice
Štítky/Horky
Telč
Třeštice nové
Urbanov
Vanov
Vanůvek
Veče?
Velká Lhota
Vilímeč
Volevčice
Zadní Vydří
Zvolenovice
Žatec nové
Želetava

Podtrženy odkazem jsou ty obce, které již mám zpracované. Další v seznamu jsou ty, které se v budoucnu chystám zpracovat. Některé obce (označeny kurzívou) najdete na stránkách Rodopisné revue, kde vycházela série článků věnovaných obcím v LR Telč, které jsou dnes v okrese Jindřichův Hradec.

Lánový (nebo také lánský) rejstřík je moravský soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce. Byl sepsán ve dvou provedeních - první lánová vizitace proběhla letech 1656-1657 a kvůli nepřesnostem v ní obsažených byla nahrazena druhou lánovou vizitací. Ta probíhala na Moravě vletech 1669-1679, přičemž nahrazovala první, nepřesnou a velmi kritizovanou vizitaci.

Důvodem sestavení vizitací byla snaha o co nejpřesnější zmapování skutečného stavu půdy, aby bylo možné efektivněji určit daňové zatížení obyvatelstva. Výsledkem druhého mapování gruntů a jejich výnosu byl soupis poddaných, respektive držitelů poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce. Lánový rejstřík pro panství Telč je uložen v Moravském zemském archivu ve fondu D1 pod značkou 319a.

Lánový rejstřík je veden v tehdejším úředním jazyce, tj. v němčině. Sedláci jsou zde rozřazeni podle rozlohy polí – podle tzv. berního lánu. Berní lán byl určen počtem měřic a kategorií (třídou - Classe) půdy. V případě půdy první kategorie (půda, do které se seje pšenice) to bylo 100 měřic osevu, druhé kategorie (půda, do které se seje oves) to bylo 125 měřic, v případě půdy třetí kategorie (půda, do které se seje žito) to bylo 150 měřic. Dále zde najdeme údaje týkající se osévání půdy. Jedná se o údaj, na kolik kusů orné půdy sedlák seje, tj. na kolika místech má pole. Osev se uvádí ve starých rakouských plošných mírách – Metz a Achtel, tedy měřice, která činila 0,19 hektaru, a achtl, který se odvozoval od měřice – už z jeho názvu vyplývá, že se jednalo o jednu osminu měřice.

Tabulka v lánovém rejstříku uvádějící jednotlivé sedláky v jednotlivých vesnicích má vždy ustálenou podobu - první jsou uváděni největší sedláci - tj. ti, kteří drží největší rozlohu orné půdy. V každém řádku je pak jako první vždy uveden sedlák sedící na gruntě v době sepsání lánového rejstříku, jako druhý je uveden sedlák "před" (vor) - v době sepsání první lánové vizitace. Jsou zde uvedeni jak sedláci držící půdu, tak domkaři bez půdy, a také opuštěné nebo pusté grunty (oedung - nové nebo staré). Jména i další údaje ponechávám tak, jak jsou uvedena v lánovém rejstříku.

Vzhledem ke znalostem, které máme o obydlenosti obcí v raném novověku, je možné odvodit přibližný počet obyvatel na každé usedlosti. Oproti starším pracím dochází k podstatnému snížení odhadovaného počtu obyvatel na jedné usedlosti. Na základě propočtů výnosnosti statku byl počet obyvatel na usedlosti průběžně upravován, nejnověji je brán jako odpovídající počet čtyř až sedmi obyvatel na jednu usedlost. Tak tedy v případě vsi, ve které bylo 15 usedlostí, se dá předpokládat, že se počet jejích obyvatel pohyboval mezi 60 a 105 obyvateli (jako např. v případě obce Strachoňovice).